Narkozi.com » დაავადებები » სექსოლოგია

კონტრაცეპტივების მიღების უარყოფითი მხარეები

კონტრაცეპტივების მიღების უარყოფითი მხარეებიარტერიული წნევა
ჰორმონალურ პრეპარატებს შეუძლიათ არტერიული წნევის დროებითი და ხანმოკლე აწევა 3-5% შემთხვევაში და აუარესებენ უკვე არსებული ჰიპერტონიის მიმდინარეობას;

ნაღველკენჭოვანი დაავადება
კონტრაცეპტივები არ იწვევენ ნაღვლის კენჭების დაგროვებას, მაგრამ აუარესებენ უკვე არსებული ნაღველკენჭოვანი დაავადების მიმდინარეობას, ნაღვლოვანი კოლიკის გახშირების გზით;

მენსტრუალური ციკლის დარღვევა
კონტრაცეპტივების მიღების დაწყებიდან რამდენიმე თვის განმავლობაში მენსტრუალური სისხლდენა შეიძლება მეტად ან ნაკლებად იყოს გამოხატული, ან საეერთოდ არ აღინიშნოს. ეს მოვლენები 2-3 თვის შემდეგ ალაგდება;

დაწვრილებით


სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ჰერ­პე­სი

სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ჰერ­პე­სიჰერ­პე­სის სა­ხე­ო­ბას, რო­მე­ლიც სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ებს აზი­ა­ნებს, 2 ტი­პის მარ­ტი­ვი ჰერ­პე­სის ვი­რუ­სი ეწო­დე­ბა. ეს ძა­ლი­ან გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბაა, რო­მე­ლიც გა­და­დის პი­რა­დი, აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ არის სქე­სობ­რი­ვი, ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ხე­ლით გა­და­ი­ტა­ნოთ ვი­რუ­სი ტუ­ჩე­ბი­დან თვა­ლებ­ზე. ინ­ფექ­ცი­ის პირ­ვე­ლი ნიშ­ნე­ბია ქა­ვი­ლი და შე­შუ­პე­ბა, რო­მე­ლიც ზო­მებ­ში იმა­ტებს,გა­მო­ნა­ყარ­ში გა­და­იზ­რდე­ბა და ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლია. მა­მა­კა­ცებ­ში გა­მო­ნა­ყა­რი შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს ასო­ზე, ზოგ­ჯერ სა­თეს­ლე პარ­კზე და დუნ­დუ­ლე­ბის ში­და მხა­რეს; ქა­ლებ­ში გა­მო­ნა­ყა­რი ჩნდე­ბა გა­რე სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის არე­ში, სა­შო­ში და საშ­ვი­ლოს­ნოს ყელ­ზე. ჰერ­პე­სი გრძელ­დე­ბა ერ­თი­დან სამ კვი­რამ­დე. ჩვე­უ­ლებ­რივ და­ა­ვა­დე­ბის ნიშ­ნე­ბი დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ქრე­ბა, მაგ­რამ ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში ჰერ­პე­სის გა­მო­ნა­ყა­რი შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე კვი­რა, ან თვე, დარ­ჩეს. მა­ში­ნაც კი, რო­დე­საც კან­ზე გა­მო­ნა­ყა­რი არ არის, ეს არ ნიშ­ნავს, რომ და­ა­ვა­დე­ბა არ გავ­რცელ­დე­ბა.
არ­სე­ბობს ჰერ­პე­სის მკურ­ნა­ლო­ბის ეფექ­ტუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი. აციკ­ლო­ვი­რი (Aცყცლოვირ). ,,აციკ­ლო­ვი­რი დღემ­დე რჩე­ბა ჰერ­პე­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­უ­კე­თერ­სო სა­შუ­ა­ლე­ბად~, ამ­ბობს ქე­რო­ლინ მებ­რი, რო­მე­ლიც მუ­შა­ობს ჰერ­პე­სის მკურ­ნა­ლო­ბის ცენ­ტრში, ჩრდი­ლო­ეთ კა­ლი­ფორ­ნი­ა­ში. ის ამ­ბობს, რომ ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არ­სე­ბობს წა­მა­ლი, რო­მე­ლიც ეფექ­ტუ­რო­ბით აციკ­ლო­ვირს შე­ედ­რე­ბა. ვი­რუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სამ­კურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტი სა­მი სა­ხით გა­მო­დის: ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი კრე­მი, აბე­ბი და ინექ­ცი­ის სა­ხით, რო­მე­ლიც კეთ­დე­ბა და­ა­ვა­დე­ბის სე­რი­ო­ზულ შემ­თხვე­ვებ­ში.

დაწვრილებით


სქე­სობ­რი­ვი მოშ­ლი­ლო­ბა ქა­ლებ­ში

სქე­სობ­რი­ვი მოშ­ლი­ლო­ბა ქა­ლებ­შიინ­გლი­სელ­მა მეც­ნი­ე­რებ­მა და­ად­გი­ნეს, რომ 39-59 წლის ასა­კის ქა­ლე­ბის 17%-ს აქვს დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი ლი­ბი­დო (სქე­სობ­რი­ვი ლტოლ­ვა). 17% აღე­ნიშ­ნე­ბა სა­შოს სიმ­შრა­ლე, ქა­ლე­ბის 16% ვერ გა­ნიც­დის ორ­გაზმს და 8%-ს აღე­ნიშ­ნე­ბა ტკი­ვი­ლი სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის დროს. ამ მოშ­ლი­ლო­ბე­ბის გან­სა­კურ­ნებ­ლად წლე­ბი არ არის სა­ჭი­რო, რო­გორც ეს მა­მა­კა­ცე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხდე­ბა.
სა­შოს სიმ­შრა­ლის დროს გა­მო­ი­ყე­ნეთ გა­სა­პო­ხი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი. ,,და­ბე­რე­ბის ბუ­ნებ­რივ პრო­ცეს­ში სა­შოს ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სი მშრა­ლი ხდე­ბა~, _ ამ­ბობს ექი­მი ში­რინ ზუს­მა­ნი. ამის გა­მო სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტი ძნელ­დე­ბა და მტკივ­ნე­უ­ლია. ექი­მი ზუს­მა­ნი აც­ხა­დებს, რომ სა­შოს სიმ­შრა­ლე სწრა­ფად იკურ­ნე­ბა. ლუბ­რი­კან­ტებს (გა­სა­პო­ხი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი) შე­უძ­ლი­ათ სწრა­ფად აღ­მოფ­ხვრან სიმ­შრა­ლე. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ასე­ვე მი­მარ­თოთ ექიმს, რო­მე­ლიც გა­მო­გი­წერთ სპე­ცი­ა­ლურ, ეს­ტრო­გე­ნის შემ­ცველ კრემს სა­შოს­თვის. ,,კრე­მი არა მარ­ტო შვე­ლის სიმ­შრა­ლეს, არა­მედ ხელს უწ­ყობს ქსო­ვი­ლე­ბის აღ­დგე­ნას~, _ ამ­ბობს ექი­მი ზუს­მა­ნი.

დაწვრილებით


ესა­უბ­რეთ ამ სა­კით­ხზე თქვენს პარ­ტნი­ორს

ესა­უბ­რეთ ამ სა­კით­ხზე თქვენს პარ­ტნი­ორს,,სქე­სობ­რი­ვი უძ­ლუ­რე­ბა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, პარ­ტნი­ო­რე­ბის და­ცი­ლე­ბას იწ­ვევს, _ ამ­ბობს ექი­მი რი­ჩარს ბერ­გე­რი. _ ეს ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა, რად­გან პარ­ტნი­ო­რებს შო­რის ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბა და გულ­წრფე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა­ში ერთ-ერთ მთა­ვარ როლს თა­მა­შობს. იზო­ლა­ცია და უარ­ყო­ფა პრობ­ლე­მის გაღ­რმა­ვე­ბას იწ­ვევს. ოჯა­ხუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ხში­რად წყდე­ბა ამ პრობ­ლე­მა­ზე რე­აქ­ცი­ის და არა თა­ვად პრობ­ლე­მის გა­მო~.
ბერ­გე­რე­ბი გთა­ვა­ზო­ბენ რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბის აწ­ყო­ბა­ში იმ­პო­ტენ­ცი­ის პრობ­ლე­მის გა­დაწ­ყვე­ტი­სას. ისი­ნი გირ­ჩე­ვენ იპო­ვოთ დრო, რო­დე­საც ყვე­ლა­ზე მე­ტად ხართ მო­დუ­ნე­ბუ­ლი და ად­გი­ლი, სა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ მარ­ტო­ნი დარ­ჩეთ. ,,ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან და­იწ­ყეთ, _ ფიქ­რო­ბენ ბერ­გე­რე­ბი, _ უთ­ხა­რით პარ­ტნი­ორს, რომ ძა­ლი­ან აფა­სებთ მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას~. ამის შემ­დეგ დას­ვით კით­ხვე­ბი და ყუ­რად­ღე­ბით მო­ის­მი­ნეთ პა­სუ­ხე­ბი. და­ინ­ტე­რეს­დით იმ­პო­ტენ­ცია თქვენ­და­მი გრძნო­ბე­ბის შეც­ვლით ხომ არ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. და­ინ­ტე­რეს­დით, რი­სი გა­კე­თე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ. და ბო­ლოს, და­სა­ხეთ ერ­თად მოქ­მე­დე­ბის გეგ­მა. თუ ერ­თად იმოქ­მე­დებთ, და­გე­ზო­გე­ბათ დრო, ენერ­გია და ფუ­ლი. ბერ­გე­რე­ბი ამ­ტკი­ცე­ბენ, რომ კარ­გი მო­სა­უბ­რე­ე­ბი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი საყ­ვარ­ლე­ბი ხდე­ბი­ან.

დაწვრილებით


იმპოტენცია მკურნალობის სწრაფი ხერხი

იმპოტენცია მკურნალობის სწრაფი ხერხი თუ იმ­პო­ტენ­ცია გაქვთ, ამ არა­სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნის­გან თა­ვის და­საღ­წე­ვად სა­კითხს პერ­სპექ­ტი­ვა­ში შე­ხე­დეთ. თქვენ ერ­თა­დერ­თი ადა­მი­ა­ნი არ ხართ. ექი­მე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით ათი მი­ლი­ო­ნი ამე­რი­კე­ლი მა­მა­კა­ცი იმ­პო­ტენ­ტია. ჩვე­უ­ლებ­რივ ამ პრობ­ლე­მას ასაკს უკავ­ში­რე­ბენ, მაგ­რამ 40 წლის მა­მა­კა­ცე­ბის მხო­ლოდ 1,9% და 65 წლის მა­მა­კა­ცე­ბის 25% აქვს იმ­პო­ტენ­ცია. არ გე­გო­ნოთ, რომ იმ­პო­ტენ­ცია მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე გაგ­ყვე­ბათ. მის­გან გან­კურ­ნე­ბას დი­დი დრო არ დას­ჭირ­დე­ბა.
ზო­გი­ერ­თი მა­მა­კა­ცის­თვის გა­მო­სა­ვა­ლი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს პრო­თე­ზის იმ­პლან­ტა­ცია ქი­რურ­გი­უ­ლი გზით. მკურ­ნა­ლო­ბის ახა­ლი და სწრა­ფი მე­თო­დე­ბის წყა­ლო­ბით მე­ქა­ნი­კურ ერექ­ცი­ას იშ­ვი­ა­თად მი­მარ­თა­ვენ, ეს ხდე­ბა მხო­ლოდ ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი იმ­პო­ტენ­ცი­ის ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზულ შემ­თხვე­ვებ­ში.
,,იმ­პო­ტენ­ცი­ის მკურ­ნა­ლო­ბის მე­დი­კა­მენ­ტუ­რი მე­თო­დე­ბის არ­სე­ბო­ბი­სას, რომ­ლე­ბიც დღი­თიდ­ღე სულ უფ­რო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ხდე­ბა, ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თად ინიშ­ნე­ბა პრო­თე­ზის იმ­პლან­ტა­ცია, ამ­ბობს ბრა­უ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ურო­ლო­გი­ის პრო­ფე­სო­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი ჯე­ქი­უს სა­სე­ტი. არ­სე­ბობს რამ­დე­ნი­მე სხვა ეფექ­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბის ხერ­ხი, რო­მე­ლიც არა მარ­ტო ნაკ­ლებ ინ­ვა­ზი­უ­რია, არა­მედ გა­ცი­ლე­ბით ნაკ­ლე­ბი დრო სჭირ­დე­ბა.

დაწვრილებით


სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა

სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბათქვენ ბედ­ნი­ე­რი ოჯა­ხი გაქვთ, მაგ­რამ სქე­სობ­რი­ვი სი­ახ­ლო­ვის დროს გარ­კვე­ულ და­უკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლო­ბას გრძნობთ? ნუ­თუ თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში რა­ღაც და­ირ­ღვა და ახ­ლა მის აღ­სად­გე­ნად წლე­ბი დაგ­ჭირ­დე­ბათ?
ეს ასე არ არის. არის რამ­დე­ნი­მე ხერ­ხი, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში.
ჩვე­უ­ლებ­რივ, თქვენ და თქვე­ნი პარ­ტნი­ო­რი მი­დი­ხართ რეს­ტო­რან­ში სა­ვახ­შმოდ, შემ­დეგ მთე­ლი ღა­მე ცეკ­ვავთ და ამის შემ­დეგ, მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­წოლ­ში მხო­ლოდ და­ძი­ნე­ბის თა­ვი გაქვთ. თქვენ გინ­დო­დათ მთე­ლი ღა­მე ალერ­სში გა­გე­ტა­რე­ბი­ნათ, მაგ­რამ რო­დე­საც საქ­მე სა­წო­ლამ­დე მი­დის, ორი­ვე დაღ­ლი­ლო­ბას გრძნობთ და გახ­დის თა­ვიც აღარ გაქვთ.
სექ­სი პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ. თუ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სრულ­ფა­სო­ვა­ნი სექ­სი, ის პირ­ველ ად­გილ­ზე უნ­და და­ა­ყე­ნოთ და არა სი­ის ბო­ლო­ში. ძი­ლის წინ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მის გა­კე­თე­ბას ხომ არ იწ­ყებთ? რა თქმა უნ­და, არა. ,,სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტი იმ დრო­ის­თვის უნ­და და­გეგ­მოთ, რო­დე­საც ენერ­გი­უ­ლი ხართ. უქ­მე­ე­ბის დი­ლა სა­უ­კე­თე­სო დროა, ან სა­დი­ლის შემ­დეგ, ან სა­ღა­მოს~, გირ­ჩევთ ტე­ხა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მე­დი­ცი­ნო ფა­ქულ­ტე­ტის ფსი­ქი­ატ­რი­ის ადი­უ­ტანტ-პრო­ფე­სო­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი სა­ულ რო­ზენ­ტა­ლი.
და­ნიშ­ნეთ დღე. რად­გან ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა სი­ის თავ­ში გა­და­ი­ტა­ნეთ, და­ნიშ­ნეთ შე­სა­ბა­მი­სი დღეც. ლო­დი­ნი გა­გიძ­ლი­ე­რებთ სურ­ვილს.

დაწვრილებით


უშვილობის მკურნალობის ეფექტური საშუალებები

უშვილობის მკურნალობის ეფექტური საშუალებები,,წყვი­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თვის უშ­ვი­ლო­ბა პრობ­ლე­მას არ წარ­მო­ად­გენს. ამის მი­უ­ხე­და­ვად ექ­ვსი­დან ერ­თი წყვი­ლის­თვის და­ფეხ­მძი­მე­ბა ბრძო­ლას ემ­სგავ­სე­ბა, რო­მე­ლიც თორ­მე­ტი თვი­დან თორ­მეტ წლამ­დე გრძელ­დე­ბა~, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი არ­თურ უა­ი­სო­ტი, რო­მე­ლიც უშ­ვი­ლო­ბის სა­კით­ხით და­კა­ვე­ბულ ერთ-ერთ კლი­ნი­კა­ში მუ­შა­ობს. ,,ჩვენ ვხვდე­ბით პა­ცი­ენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ფეხ­მძი­მე­ბას ცდი­ლობ­დნენ, ამ­ბობს ექი­მი უა­ი­სო­რი. და დღემ­დე ფარ­ხმა­ლი არ და­უყ­რი­ათ. ჩვენს კლი­ნი­კა­ში იწ­ვა ქა­ლი, რო­მელ­საც სხვა კლი­ნი­კებ­ში შვიდ­ჯერ გა­უ­კეთ­და ხე­ლოვ­ნუ­რი გა­ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბა. ჩვენ­თან მან შეძ­ლო დე­დო­ბის სი­ხა­რუ­ლი გა­ნე­ცა­და~.
სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, სა­დაც უა­ი­სო­ტი მუ­შა­ობს, წი­ნას­წა­რი გა­მოკ­ვლე­ვა სა­მი-ოთ­ხი თვის მან­ძილ­ზე გრძელ­დე­ბა და იწ­ყე­ბა მარ­ტი­ვი, არა­ინ­ვა­ზი­უ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბით ქა­ლის რექ­ტა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რის გრა­ფი­კის შედ­გე­ნა და მა­მა­კა­ცის თეს­ლის ანა­ლი­ზი.
არ­სე­ბობს უფ­რო მარ­ტი­ვი და სხწრა­ფი ხერ­ხე­ბი?
რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბობს და ექი­მი უა­ი­სო­ტი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტორ დე­ი­ვიდ მელ­დრუმ­თან ერ­თად, რამ­დე­ნი­მე ტესტს გთა­ვა­ზობთ.

დაწვრილებით


სექსუალური მოშლილობები

სექსუალური მოშლილობებისექ­სუ­ა­ლუ­რი მოშ­ლი­ლო­ბე­ბი სხვა­დას­ვა ფორ­მით იჩენს თავს _ იმ­პო­ტენ­ცი­ით და უნა­ყო­ფო­ბით დაწ­ყე­ბუ­ლი, სა­შოს სიმ­შრა­ლით და სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის ჰერ­პე­სით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი. რო­გორც წე­სი, ადა­მი­ა­ნებს რა­ღაც ერ­თი აწუ­ხებს. სქე­სობ­რი­ვი მოშ­ლი­ლო­ბე­ბი, ჩვე­უ­ლებ­რივ დრო­ში იწე­ლე­ბა, იწ­ვევს პრობ­ლე­მებს, რომ­ლე­ბიც მრა­ვა­ლი წე­ლი, ან მთე­ლი სი­ცოც­ხლე თან სდევს ადა­მი­ანს.
,,თუ რა­ი­მე პრობ­ლე­მა გაქვთ, მა­გა­ლი­თად, ნა­ად­რე­ვი ეა­კუ­ლა­ცია (თეს­ლის გად­მონ­თხე­ვა), ან სქე­სობ­რი­ვად ვერ იღ­გზნე­ბით, შე­ე­ცა­დეთ დრო­უ­ლად გა­დაჭ­რათ იგი~, _ გირ­ჩევთ ექი­მი შირ­ლი ზუს­მა­ნი, თე­რა­პევ­ტი, რო­მე­ლიც და­კა­ვე­ბუ­ლია სქე­სის პრობ­ლე­მე­ბით ნიუ-იორკ სი­თი­ში. _ დღეს­დღე­ო­ბით თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ მრა­ვალ­მხრი­ვი დახ­მა­რე­ბა და გა­დაჭ­რათ სქე­სობ­რივ ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა~.
_ ხუთ­წა­მი­ა­ნი ვარ­ჯი­ში მის­ცემს სა­შუ­ა­ლე­ბას ქა­ლებს გა­ნი­ცა­დონ უფ­რო ძლი­ე­რი ორ­გაზ­მი, ხო­ლო მა­მა­კა­ცებს ჰქონ­დეთ უფ­რო ძლი­ე­რი ერექ­ცია.

დაწვრილებით