Narkozi.com » დაავადებები » მამაკაცის დაავადებები

სათესლის კიბოს სწრაფი თვითდიაგნოსტიკა

სა­თეს­ლის კი­ბოს პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი უჭი­რავს ოცი-ოც­და­ა­თი წლის მა­მა­კა­ცე­ბის სიკ­ვდი­ლის მი­ზე­ზებს შო­რის. ამა­ვე დროს კი­ბოს აღ­მო­ჩე­ნა ად­რე­ულ სტა­დი­ა­ზე, სრუ­ლი გან­კურ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. თვე­ში ერ­თხელ თვით­დი­აგ­ნოს­ტი­კა სა­უ­კე­თე­სოა კი­ბოს აღ­მო­სა­ჩე­ნად.
თვით­დი­აგ­ნოს­ტი­კის დროს თქვენ უნ­და შე­ე­ცა­დოთ იგ­რძნოთ, ხომ არ არის ორი­ვე სა­თეს­ლე­ში პა­ტა­რა, უმ­ტკივ­ნე­უ­ლო კვან­ძი. გარ­და ამი­სა, სიმ­ძი­მე, ტკი­ვი­ლი სა­თეს­ლე პარ­კში, ან მუც­ლის ქვე­და ნა­წილ­ში, ასე­ვე, შეშ­ფო­თე­ბის მი­ზე­ზი უნ­და გახ­დეს. სა­თეს­ლის კი­ბო­ზე მი­მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია ძუ­ძუს­თა­ვე­ბის შე­შუ­პე­ბა, გა­მაგ­რე­ბა და ფე­რის შეც­ვლა.
_ თვით­დი­აგ­ნოს­ტი­კა აბა­ზა­ნა­ში ჩა­ი­ტა­რეთ, რო­დე­საც სა­თეს­ლე პარ­კი მო­დუ­ნე­ბუ­ლია.
_ თი­თე­ბის მგრძნო­ბე­ლო­ბის გა­საზ­რდე­ლად ხე­ლე­ბი და­ი­საპ­ნეთ.
_ ფრთხი­ლად და­ა­წე­ქით. თუ გეტ­კი­ნათ, ე.ი. ზედ­მე­ტი მო­გი­ვი­დათ. მო­ჭე­რით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი კი­ბო­ზე არ მი­უ­თი­თებს. რად­გან გა­მაგ­რე­ბუ­ლი კვან­ძე­ბი შე­ხე­ბი­სას ჩვე­უ­ლებ­რივ უმ­ტკივ­ნე­უ­ლოა. რო­დე­საც კი­ბო ტკი­ვილს იწ­ვევს, ამის­თვის მო­ჭე­რა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი აღარ არის.
_ ორი­ვე ხელ­ში თი­თო-თი­თო სა­თეს­ლე აი­ღეთ და სა­თეს­ლე პარ­კზე და­წო­ლა თა­ნაბ­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ

დაწვრილებით


წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­ტრო­ფია

წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­ტრო­ფიამა­მა­კა­ცის ცხოვ­რე­ბის ოცი-ოც­და­ა­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვა­ლი სტა­ბი­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში რჩე­ბა, მაგ­რამ დღემ­დე უც­ნო­ბი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო, სა­შუ­ა­ლო ასაკ­ში წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვა­ლი იწ­ყებს ზრდას და ზოგ­ჯერ ფორ­თოხ­ლის ზო­მა­საც აღ­წევს. რად­გან ეს სიმ­სივ­ნე ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი არ არის, მას წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­ტრო­ფია ეწო­დე­ბა. ალ­ბათ, მი­ლი­ო­ნო­ბით მა­მა­კაცს აინ­ტე­რე­სებს ამ უსი­ა­მოვ­ნო და­ა­ვა­დე­ბას ,,კე­თილ­თვი­სე­ბი­ანს~ რა­ტომ უწო­დე­ბენ.
წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ან ჰი­პერ­ტრო­ფი­ას შე­უძ­ლია გა­და­კე­ტოს ურეთ­რა, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა შარ­დის ბუშ­ტი­დან შარ­დის დე­ნა. ამის შე­დე­გად შარ­დვა ძნელ­დე­ბა, შარ­დის ჭავ­ლი სუს­ტია და შარ­დის ბუშ­ტი ბო­ლომ­დე ვერ იც­ლე­ბა. მა­მა­კაცს, რო­მელ­საც წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­ტრო­ფია აქვს, ჩვე­უ­ლებ­რივ იძუ­ლე­ბუ­ლია ღა­მის გან­მვა­ლო­ბა­ში ორ-სამ­ჯერ გა­ვი­დეს ტუ­ა­ლეტ­ში. ზო­გი­ერ­თი მა­მა­კა­ცი ისე იძა­ბე­ბა შარ­დის შე­კა­ვე­ბის დროს, რომ შე­იძ­ლე­ბა თი­ა­ქა­რი გა­ნუ­ვი­თარ­დეს.
წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­ტრო­ფია უფ­რო სე­რი­ო­ზულ საფ­რთხეს წარ­მო­ად­გენს, რო­დე­საც შარ­დგა­მომ­ყვა­ნი გზე­ბი ისე ვიწ­როვ­დე­ბა, რომ შარ­დის გა­მო­ყო­ფა შე­უძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა და შარ­დის ბუშ­ტი ივ­სე­ბა. ეს არა­მარ­ტო მტკივ­ნე­უ­ლია, არა­მედ სი­ცოც­ხლის­თვის სა­ხი­ფა­თოც. ამ შემ­თხვე­ვა­ში ურეთ­რა­ში უნ­და ჩა­იდ­გას წვრი­ლი ზონ­დი ან კა­თე­ტე­რი, რა­თა მოხ­დეს შარ­დის ბუშ­ტის დაც­ლა.

დაწვრილებით


პროს­ტა­ტი­ტი

პროს­ტა­ტი­ტიწი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის და­ა­ვა­დე­ბა კი­დევ ერ­თი უბე­დუ­რე­ბაა მა­მა­კა­ცის ცხოვ­რე­ბა­ში. 40 წელს გა­და­ცი­ლე­ბულ თორ­მეტ მი­ლი­ო­ნამ­დე ამე­რი­კელს აწუ­ხებს ამ პა­ტა­რა ჯირ­კვლით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი. ხო­ლო თუ 50, ან 60, წლის ხართ და ჯერ არ გა­წუ­ხებთ პროს­ტა­ტა, ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ არა­სო­დეს შე­გა­წუ­ხებთ, რად­გან, რაც უფ­რო­სია ადა­მი­ა­ნი, მით მე­ტია პროს­ტა­ტას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი. ,,85 წლის ასაკ­ში პროს­ტა­ტა 95%-ით იზ­რდე­ბა, მა­ში­ნაც კი, თუ არა­სა­სი­ა­მოვ­ნო სიმ­პტო­მე­ბი არ აქვთ~, ამ­ბობს ექი­მი უა­ით­ჰე­დი.
ათი­დან მი­ნი­მუმ ერ­თი ადა­მი­ა­ნი მი­მარ­თავს ქი­რურგს ძა­ლი­ან არა­სა­სი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბე­ბის მო­სა­ცი­ლებ­ლად შარ­დშე­კა­ვე­ბა, შარ­დის ჭავ­ლის შემ­ცი­რე­ბა. ცუ­დი ისაა, რომ ერ­თი და იგი­ვე სიმ­პტო­მე­ბი და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია რო­გორც უბ­რა­ლო ან­თე­ბის­თვის, ასე­ვე სი­ცოც­ხლის­თვის სა­ხი­ფა­თო კი­ბოს­თვის.
ყვე­ლა­ფე­რი ეს პა­ტა­რა ჯირ­კვლის ,,ნა­მოქ­მე­და­რია~, რო­მე­ლიც 30 გრამ­ზე ნაკ­ლებს იწო­ნის.

დაწვრილებით


სწრაფი განკურნება ეპიდიდიმიტისგან

შე­იძ­ლე­ბა არც იცით, რომ ეპი­დი­დი­მი­სი (სა­თეს­ლის და­ნა­მა­ტი) გაქვთ. ეპი­დი­დი­მი სა­თეს­ლის დაკ­ლაკ­ნილ-მი­ლა­კო­ვა­ნი და­ნა­მა­ტი, რო­მელ­შიც ინა­ხე­ბა სპერ­მა. ,,ეპი­დი­დი­მი­ტი ეს და­ა­ვა­დე­ბის სა­ხელ­წო­დე­ბაა სა­თეს­ლის და­ნა­მა­ტის ან­თე­ბა, საკ­მა­ოდ ხში­რად გვხვდე­ბა~, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი რი­ჩარდ ბერ­გე­რი, ურო­ლო­გი სი­ეტ­ლი­დან.
ან­თე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზი უც­ნო­ბია, თუმ­ცა ზო­გი­ერ­თი სპე­ცი­ა­ლის­ტი ფიქ­რობს, რომ ეს არის სქე­სობ­რი­ვი გზით გა­და­ცე­მუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის (მა­გა­ლი­თად, ქლა­მი­დი­ო­ზის ან გო­ნო­რე­ის), ან შარ­დგა­მომ­ყვა­ნი სის­ტე­მის ინ­ფექ­ცი­ის შე­დე­გი. გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის მი­უ­ხე­და­ვად, ავად­მყო­ფო­ბის სიმ­პტო­მე­ბი ერ­თნა­ი­რია უე­ცა­რი ტკი­ვი­ლი სა­თეს­ლე­ებ­ში, სა­თეს­ლე პარ­კის შე­შუ­პე­ბა და გა­მაგ­რე­ბა. მკურ­ნა­ლო­ბაც ერ­თნა­ი­რია ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის ათ­დღი­ა­ნი კურ­სი. ნე­ბის­მი­ე­რი უჩ­ვე­უ­ლო ტკი­ვი­ლი ექიმ­მა უნ­და გა­მო­იკ­ვლი­ოს და უმ­კურ­ნა­ლოს. ექი­მი უა­ით­ჰე­დი გაფ­რთხი­ლებთ, ,,რო­გორც წე­სი, სა­თეს­ლის კი­ბო­თი და­ა­ვა­დე­ბის რის­კის ჯგუფს მი­ე­კუთ­ვნე­ბი­ან 20-დან 35 წლამ­დე მა­მა­კა­ცე­ბი~. აი, რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვა, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ შე­ამ­ცი­როთ ტკი­ვი­ლი და და­აჩ­ქა­როთ გან­კურ­ნე­ბა.

დაწვრილებით


ვეზიკულიტით გამოწვეული ტკივილის შემცირება

ვე­ზი­კუ­ლი­ტი სა­თეს­ლე ბუშ­ტუ­კე­ბის (წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვალ­თან გან­ლა­გე­ბუ­ლი ორი ჯირ­კვლის) ან­თე­ბა. და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბია: ტკი­ვი­ლი შარ­დვის და ერექ­ცი­ის დროს, ხში­რი შარ­დვა, ტკი­ვი­ლი მუც­ლის ქვე­ვით და შო­რის­ში, სის­ხლი თეს­ლში.
,,შე­საძ­ლოა, არა­ფე­რი ცუ­დი არ გა­გი­კე­თე­ბი­ათ და ეს და­ა­ვა­დე­ბა არ და­გიმ­სა­ხუ­რე­ბი­ათ~, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი დუგ­ლა­სი. ამის მი­უ­ხე­და­ვად, აუ­ცი­ლებ­ლად უნ­და მი­მარ­თოთ ექიმს. ექი­მი შე­ეც­დე­ბა მსგავ­სი სიმ­პტო­მე­ბის მქო­ნე სხვა პრობ­ლე­მის დად­გე­ნას, ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს პროს­ტა­ტი­ტი ამ ცის­ტი­ტი, რო­მელ­საც სხვაგ­ვა­რი მკურ­ნა­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა. თუ დად­გინ­და, რომ ან­თე­ბა ინ­ფექ­ცი­ით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, ექი­მი ან­ტი­ბი­ო­ტიკს გა­მო­გი­წერთ.
ექი­მი უა­ით­ჰე­დი ამ­ბობს, რომ თუ ან­თე­ბა ინ­ფექ­ცი­ით არ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, შე­გიძ­ლი­ათ მკურ­ნა­ლო­ბის სხვა მე­თო­დებს მი­მარ­თოთ.
გა­და­დით ,,რბილ~ დი­ე­ტა­ზე. სუ­ნელ-სა­ნე­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც პირს გწვა­ვენ, შემ­დგომ­შიც არ კარ­გა­ვენ ამ თვი­სე­ბას. ისი­ნი მოქ­მე­დე­ბენ კუ­ჭის ნაზ ქსო­ვილ­ზე, პირ­ველ რიგ­ში კი სა­თეს­ლე ბუშ­ტუ­კე­ბი ღი­ზი­ან­დე­ბა.

დაწვრილებით


თიაქარის მკურნალობა

თიაქარის მკურნალობაუფ­რო ხში­რად სა­ზარ­დუ­ლის თი­ა­ქა­რი მა­მა­კა­ცებს ემარ­თე­ბათ. თი­ა­ქა­რი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სიმ­ძი­მის აწე­ვამ, ხვე­ლამ, ან რა­ი­მე სხვა მოქ­მე­დე­ბამ. მას ამო­ბურ­ცუ­ლო­ბის და შე­შუ­პე­ბის გარ­და ჩვე­უ­ლებ­რივ, სხვა სიმ­პტო­მე­ბი არ ახ­ლავს. თი­ა­ქა­რი შე­იძ­ლე­ბა პა­ტა­რა დარ­ჩეს, ან დრო­თა გან­მვა­ლო­ბა­ში გა­დიდ­დეს. რო­დე­საც თი­ა­ქა­რი პა­ტა­რაა, ექიმს შე­უძ­ლია უბ­რა­ლოდ და­აბ­რუ­ნოს თა­ვის ად­გილ­ზე. ბან­და­ჟი პრობ­ლე­მის დრო­ე­ბი­თი გა­დაწ­ყვე­ტაა. დი­დი თი­ა­ქა­რის დროს შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა ამე­რი­კა­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად ნა­ხე­ვა­რი მი­ლი­ო­ნი ასე­თი ოპე­რა­ცია კეთ­დე­ბა.
თი­ა­ქა­რის ახა­ლი, უფ­რო ეფექ­ტუ­რი ოპე­რა­ცია. სწრა­ფი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ქი­რურ­გი­უ­ლი ტექ­ნი­კის და ად­გი­ლობ­რი­ვი (და არა სა­ერ­თო) ანეს­თე­ზი­ის წყა­ლო­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია თი­ა­ქა­რის ოპე­რა­ცია ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის გა­რე­შე გა­კეთ­დეს.
ოპე­რა­ცია ნა­ხე­ვარ სა­ათს იკა­ვებს, ამი­ტომ, თუ ოპე­რა­ცი­ა­ზე ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი მოხ­ვდით, თერ­თმეტ სა­ათ­ზე სახ­ლში იქ­ნე­ბით. ,,ერთ კვი­რა­ში გოლ­ფის თა­მაშს შეძ­ლებთ, ორ კვი­რა­ში ჩოგ­ბურ­თი­სას, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი არ­თურ ჰილ­ბერ­ტი. ოფის­ში მო­მუ­შა­ვე ადა­მი­ა­ნებს შე­უძ­ლი­ათ სამ­სა­ხურ­ში მე­ო­რე დღეს­ვე დაბ­რუნ­დნენ, ხო­ლო ფი­ზი­კუ­რი შრო­მით და­კა­ვე­ბუ­ლებს ერ­თი კვი­რის შემ­დეგ".

დაწვრილებით


მა­მა­კა­ცის ჯან­მრთე­ლო­ბა

მა­მა­კა­ცის ჯან­მრთე­ლო­ბამა­მა­კა­ცი და ქა­ლი კა­ნო­ნის წი­ნა­შე თა­ნას­წო­რია, მაგ­რამ რო­დე­საც საქ­მე ჯან­მრთე­ლო­ბას ეხე­ბა, თავს იჩენს უთა­ნას­წო­რო­ბა ,,წელს ქვე­ვით და წელს ზე­ვით~. თუმ­ცა ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ით გა­მოწ­ვე­ულ ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბით ქა­ლი მა­მა­კაცს არ ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა (მა­გა­ლი­თად, გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და კი­ბო), არ­სე­ბობს რი­გი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სა­ხე­ო­ბე­ბი, რო­მელ­შიც ქა­ლი მა­მა­კაცს ვერ შე­ე­ცი­ლე­ბა. მა­გა­ლი­თად, არც ერთ ქალს არ ექ­ნე­ბა პროს­ტა­ტას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, მა­შინ რო­დე­საც, წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვალს არა ერ­თი არა­სა­სი­ა­მოვ­ნო წუ­თი მო­უ­ტა­ნია თით­ქმის ყვე­ლა მა­მა­კა­ცის­თვის.
ქალ­სა და მა­მა­კაცს შო­რის კი­დევ ერ­თი გან­სხვა­ვე­ბა ის არის, რომ მა­მა­კაცს ჭი­რი­ვით ეში­ნია ექი­მე­ბის (იხი­ლეთ ქვე­ვით ,,ექი­მის ში­შის დაძ­ლე­ვა~). ამ თავ­ში აღ­წე­რი­ლი მა­მა­კა­ცის ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა პრობ­ლე­მის გან­კურ­ნე­ბა საკ­მა­ოდ სწრა­ფად შე­იძ­ლე­ბა მას შემ­დეგ, რაც და­ის­ვა დი­აგ­ნო­ზი და ჩა­ტარ­და სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა.
_ მა­გა­ლი­თად, ულ­ტრაბ­გე­რი­თი სკა­ნი­რე­ბის აპა­რა­ტის დახ­მა­რე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია პროს­ტა­ტის დი­აგ­ნოს­ტი­კა, მათ შო­რის სიმ­სივ­ნის აღ­მო­ჩე­ნა ნა­ად­რევ სტა­დი­ა­ზე ეს ყვე­ლა­ფე­რი ბგე­რის სის­წრა­ფით ხდე­ბა.
_ 10-წუ­თი­ა­ნი მჯდო­მა­რე აბა­ზა­ნა 2-3-ჯერ დღე­ში მო­გიხ­სნით სპერ­მა­ტო­ცის­ტი­ტის (ან­თე­ბა) სიმ­პტო­მებს.
_ ნა­ხე­ვარ­სა­ა­თი­ა­ნი თა­ნა­მედ­რო­ვე ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვით მო­ი­ცი­ლებთ თი­ა­ქარს სა­ა­ვად­მყო­ფო­შიც დი­დი ხნით დარ­ჩე­ნა არ დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

დაწვრილებით