Narkozi.com » დაავადებები » სექსოლოგია » სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა

სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა

  ავტორი: Basher | თარიღი: 12 February 2010  | ნანახია: 108460 

სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბათქვენ ბედ­ნი­ე­რი ოჯა­ხი გაქვთ, მაგ­რამ სქე­სობ­რი­ვი სი­ახ­ლო­ვის დროს გარ­კვე­ულ და­უკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლო­ბას გრძნობთ? ნუ­თუ თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში რა­ღაც და­ირ­ღვა და ახ­ლა მის აღ­სად­გე­ნად წლე­ბი დაგ­ჭირ­დე­ბათ?
ეს ასე არ არის. არის რამ­დე­ნი­მე ხერ­ხი, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში.
ჩვე­უ­ლებ­რივ, თქვენ და თქვე­ნი პარ­ტნი­ო­რი მი­დი­ხართ რეს­ტო­რან­ში სა­ვახ­შმოდ, შემ­დეგ მთე­ლი ღა­მე ცეკ­ვავთ და ამის შემ­დეგ, მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­წოლ­ში მხო­ლოდ და­ძი­ნე­ბის თა­ვი გაქვთ. თქვენ გინ­დო­დათ მთე­ლი ღა­მე ალერ­სში გა­გე­ტა­რე­ბი­ნათ, მაგ­რამ რო­დე­საც საქ­მე სა­წო­ლამ­დე მი­დის, ორი­ვე დაღ­ლი­ლო­ბას გრძნობთ და გახ­დის თა­ვიც აღარ გაქვთ.
სექ­სი პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ. თუ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სრულ­ფა­სო­ვა­ნი სექ­სი, ის პირ­ველ ად­გილ­ზე უნ­და და­ა­ყე­ნოთ და არა სი­ის ბო­ლო­ში. ძი­ლის წინ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მის გა­კე­თე­ბას ხომ არ იწ­ყებთ? რა თქმა უნ­და, არა. ,,სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტი იმ დრო­ის­თვის უნ­და და­გეგ­მოთ, რო­დე­საც ენერ­გი­უ­ლი ხართ. უქ­მე­ე­ბის დი­ლა სა­უ­კე­თე­სო დროა, ან სა­დი­ლის შემ­დეგ, ან სა­ღა­მოს~, გირ­ჩევთ ტე­ხა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მე­დი­ცი­ნო ფა­ქულ­ტე­ტის ფსი­ქი­ატ­რი­ის ადი­უ­ტანტ-პრო­ფე­სო­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი სა­ულ რო­ზენ­ტა­ლი.
და­ნიშ­ნეთ დღე. რად­გან ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა სი­ის თავ­ში გა­და­ი­ტა­ნეთ, და­ნიშ­ნეთ შე­სა­ბა­მი­სი დღეც. ლო­დი­ნი გა­გიძ­ლი­ე­რებთ სურ­ვილს.
უა­რი თქვით შეჩ­ვე­ულ ად­გი­ლებ­ზე. ანუ ერ­თმა­ნე­თით დატ­კბით სა­დაც გინ­დათ, ოღონდ არა სა­ძი­ნე­ბელ ოთახ­ში. ,,მე ვფიქ­რობ, რომ ადა­მი­ა­ნებ­მა ზოგ­ჯერ სხვა­დას­ხვა გზა უნ­და მო­ძებ­ნონ, ამ­ბობს ექი­მი უი­ლე­ის დენ­ტო­ნი. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ მთე­ლი ქა­ლა­ქი უნ­და გა­ი­ა­როთ და რო­მე­ლი­მე მო­ტელ­ში გა­ჩერ­დეთ, ერ­თად ყოფ­ნის გა­მო~.
შეც­ვა­ლეთ პო­ზა. პო­ზე­ბის სხვა­დას­ხვა­ო­ბა ყო­ველ ჯერ­ზე გან­სხვა­ვე­ბულ შეგ­რძნე­ბებს მო­გი­ტანთ. იფიქ­რეთ ამა­ზე.
არ და­ფა­როთ სურ­ვი­ლე­ბი. არ იფიქ­როთ, რომ თქვენს პარ­ტნი­ორს აზ­რე­ბის კით­ხვა შე­უძ­ლია. შე­საძ­ლოა დი­დი ხნის ლო­დი­ნი დაგ­ჭირ­დეთ, სა­ნამ სა­სურ­ველ შე­დეგს მი­ი­ღებთ. რა­ტომ უნ­და იცა­დოთ? ,,ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­უ­ბა­რი თქვენს სურ­ვი­ლებ­ზე და ფან­ტა­ზი­ებ­ზე~, ამ­ბობს ექი­მი ზუს­მა­ნი. უფ­რო ად­ვი­ლია თქმა, ვიდ­რე გა­კე­თე­ბა, ხომ ასეა? ,,დი­ახ, ამ­ბობს ფი­ლო­სო­ფი­ის დოქ­ტო­რი ჯე­რომ შერ­მა­ნი. არ­სე­ბობს ორი გზა, რო­მე­ლიც მი­ახ­ვედ­რებს თქვენს პარ­ტნი­ორს, რა გიყ­ვართ. პირ­ვე­ლი უნ­და უთ­ხრათ. მე­ო­რე უნ­და აჩ­ვე­ნოთ. მარ­თეთ თქვე­ნი პარ­ტნი­ო­რის ხე­ლი. უჩურ­ჩუ­ლეთ ნა­ზი სიტ­ყვე­ბი ეს ძა­ლი­ან აღაგ­ზნებს~. ამ­ბობს ეი­მი შერ­მა­ნი.
სა­წოლ­ში ერ­თად იკით­ხეთ. ერ­თად წა­ი­კით­ხეთ წიგ­ნე­ბი სექ­სის შე­სა­ხებ. მი­ზა­ნი მო­იხ­სნათ და­ძა­ბუ­ლო­ბა და შეძ­ლოთ სექ­სზე თა­ვი­სუფ­ლად სა­უ­ბა­რი.
სა­ძი­ნებ­ლი­დან ტე­ლე­ვი­ზო­რი გა­ი­ტა­ნეთ. ექი­მი ზუს­მა­ნი ამ­ბობს, რომ სა­წოლ­ში წო­ლი­სას ტე­ლე­ვი­ზო­რის ყუ­რე­ბის ჩვე­ვა უნ­და აღ­მოფ­ხვრათ. გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სია სწრა­ფი და მარ­ტი­ვი სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტი, რო­მე­ლიც გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს თქვენს ინ­ტი­მურ ცხოვ­რე­ბას. გარ­და ამი­სა, ტე­ლე­ვი­ზო­რი გარ­თმევთ ენერ­გი­ას, ხო­ლო სა­ღა­მოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბა ძილს და­გიფ­რთხობთ.
გაც­ვა­ლეთ რო­ლე­ბი. ,,თუ ერთ-ერ­თი თქვენ­გა­ნი ჩვე­უ­ლებ­რივ, ინი­ცი­ა­ტო­რია, დრო­ე­ბით გაც­ვა­ლეთ რო­ლე­ბი, ეს მო­ახ­დენს შემ­დე­გი ურ­თი­ერ­თო­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბას და სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ ახა­ლი რო­ლი შე­ას­რუ­ლოთ აქ­ტი­უ­რი ან პა­სი­უ­რი~, გირ­ჩევთ ექი­მი ზუს­მა­ნი.
უა­რი თქვით მავ­ნე ჩვე­ვებ­ზე. რო­გორც წე­სი, მავ­ნე ჩვე­ვებ­ში მო­წე­ვას და ალ­კო­ჰოლს ვგუ­ლის­ხმობთ. ალ­კო­ჰო­ლი სე­და­ტი­უ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბაა, ამ­შვი­დებს ნერ­ვულ სის­ტე­მას და ისე მო­გა­დუ­ნებთ, რომ სექ­სის თა­ვი არ გექ­ნე­ბათ. ამის გარ­და, ალ­კო­ჰო­ლის ხან­გრძლივ­მა მოხ­მა­რე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა დათ­რგუ­ნოს რო­გორც მა­მა­კა­ცის, ასე­ვე ქა­ლის ჰორ­მო­ნე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა.
სი­ახ­ლო­ვის შემ­დეგ მო­წე­უ­ლი სი­გა­რე­ტი, ამ­ცი­რებს სექ­სის მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბას. აქ­ტი­უ­რი მო­წე­ვა ორ­ნა­ი­რად მოქ­მე­დებს სქე­სობ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ზე. ნი­კო­ტი­ნი ავიწ­რო­ებს პე­რი­ფე­რი­ულ სის­ხლძარ­ღვებს და აძ­ნე­ლებს ერექ­ცი­ას, აფერ­ხებს სის­ხლის მოძ­რა­ო­ბას ასო­ში. ხან­გრძლი­ვი მო­წე­ვი­სას იზ­რდე­ბა ათე­როს­კლე­რო­ზის რის­კი, ეს სის­ხლმო­მა­რა­გე­ბას კი­დევ უფ­რო აფერ­ხებს. ამი­ტომ უნ­და გახ­სოვ­დეთ, იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ სი­გა­რე­ტის მწარ­მო­ებ­ლე­ბი თა­ვი­სი პრო­დუქ­ცი­ის რეკ­ლა­მი­რე­ბი­სას სექ­სუ­ა­ლურ თე­მა­ტი­კას მი­მარ­თა­ვენ, მო­წე­ვა შე­ა­ფერ­ხებს თქვენს სექ­სუ­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბას.
შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ კარ­გი ფი­ზი­კუ­რი ფორ­მა. გა­მოკ­ვლე­ვებ­მა აჩ­ვე­ნეს, რომ ფი­ზი­კურ­მა ვარ­ჯიშ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ზარ­დოს სექ­სუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში. ფი­ზი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი ახალ­გაზ­დუ­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბი­ან, თვით­შე­ფა­სე­ბის მა­ღა­ლი უნა­რი აქვთ და თავს გა­ცი­ლე­ბით უკეთ გრძნო­ბენ. ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­ში ზრდის ტეს­ტოს­ტე­რო­ნის დო­ნეს, რო­მე­ლიც სექ­სუ­ა­ლურ ,,მა­დას~ გან­საზ­ღვრავს.
აი­ძუ­ლეთ სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის კუნ­თე­ბი იმუ­შა­ონ. გა­ა­კე­თეთ კე­გე­ლის ვარ­ჯი­შე­ბი, ანუ ავარ­ჯი­შეთ ის კუნ­თე­ბი, რომ­ლებ­საც იყე­ნებთ შარ­დის შე­სა­კა­ვებ­ლად. და­ძა­ბეთ კუნ­თე­ბი და და­ძა­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში 3-5 წა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­ა­ჩე­რეთ. და­საწ­ყი­სის­თვის გა­ი­მე­ო­რეთ ათ­ჯერ დღე­ში, შემ­დეგ შე­კუმ­შვე­ბის რიც­ხვი შე­იძ­ლე­ბა გა­ზარ­დოთ 50-100-მდე დღე­ში. ეს ვარ­ჯი­ში რო­გორც მა­მა­კა­ცებს, ასე­ვე ქა­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს გა­ა­ფარ­თო­ონ სექ­სუ­ა­ლუ­რი შეგ­რძნე­ბე­ბის დი­ა­პა­ზო­ნი. ქა­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ კე­გე­ლის ვარ­ჯი­შებ­მა სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცათ უფ­რო ძლი­ე­რი ორ­გაზ­მი გა­ნე­ცა­დათ.
გა­ი­სე­ირ­ნეთ ვე­ლო­სი­პე­დით. ჟურ­ნალ­მა ,,ვე­ლო­სი­პე­დის­ტი~ ჩა­ა­ტა­რა გა­მო­კით­ხვა მკით­ხვე­ლებს შო­რის. აღ­მოჩ­ნდა, რომ 1 675 მკით­ხვე­ლის 2/3-ს ვე­ლო­სი­პედ­ზე ვარ­ჯი­ში და­ეხ­მა­რა უკე­თე­სი საყ­ვარ­ლე­ბი გამ­ხდა­რიყ­ვნენ. თით­ქმის ნა­ხე­ვა­რი ამ­ტკი­ცებს, რომ ვე­ლო­სი­პე­დი აძ­ლი­ე­რებს სექ­სუ­ა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს.
ყუ­რად­ღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ, რო­გორ ზი­ხართ. იქ­ნებ ვე­ლო­სი­პე­დის­ტე­ბი მა­ზო­ხის­ტე­ბი არი­ან? გა­მო­კით­ხვა­ში მო­ნა­წი­ლე სა­მი­დან ორი ადა­მი­ა­ნი გა­მოტ­ყდა, რომ ვე­ლო­სი­პედ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის და­ბუ­ჟე­ბა, ტკი­ვი­ლი და ინ­ფექ­ცია. ბევ­რია და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და­საჯ­დომ­ზე და ჯდო­მის მა­ნე­რა­ზე. სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის და­ბუ­ჟე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს იმან, რომ სიმ­ძი­მის დი­დი ნა­წი­ლი მენ­ჯზე მო­დის. უფ­რო ფარ­თო და­საჯ­დო­მი პრობ­ლე­მას გა­დაწ­ყვეტს,
ეს საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­კით­ხია, რად­გან ვე­ლო­სი­პე­დით სი­ა­რუ­ლის დროს მა­მა­კა­ცებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბი და­ი­ზი­ა­ნოს. თუ ვე­ლო­სი­პე­დის და­საჯ­დო­მი ძა­ლი­ან ვიწ­როა, სხე­უ­ლის წო­ნა შო­რისს და­აწ­ვე­ბა და არ­ტე­რია, რო­მე­ლიც სას­ქე­სო ორ­გა­ნო­ებს სის­ხლით ამა­რა­გებს, და­ზი­ან­დე­ბა. ამის შე­დე­გად ვი­თარ­დე­ბა იმ­პო­ტენ­ცია, ხო­ლო მკურ­ნა­ლო­ბის ერ­თა­დერ­თი ხერ­ხი ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვაა. ამ შემ­თხვე­ვა­შიც გა­მო­სა­ვა­ლი ფარ­თო და­საჯ­დო­მია.პატივცემულო მომხმარებელო! თქვენ შემოხვედით როგორც არადარეგისტრირებული მომხმარებელი. იმისთვის რომ გახდეთ საიტის სრულუფლებიანი წევრი. გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია


 

                                                                                                                                   

გაუგზავნე მეგობარს    ამობეჭდვა       

viktoriaa - 16 February 2010 18:24 #


maqvs shekitxva.ვიმკურნალე მილებზე.ოვულაციაც ექიმის მეტვალკურეობით ხდება, მაგრამ მაინც ვერ დავპეხმზიმდი იქნებ მირჰიოტ სხვა საჰუალება ლამის ჯკუიდან სჰევისჰალო,10წ რაც გავთხოვდი პეხმზიმედ არასდროს ვკოპილვარ

   
Information

Members of სტუმარი cannot leave comments.