Narkozi.com » Tag cloud » ტერ­ფის

მე­ჭე­ჭი ფე­ხის გულ­ზე

მე­ჭე­ჭი ფე­ხის გულ­ზეჩვე­უ­ლებ­რივ მე­ჭე­ჭი ფე­ხის გულ­ზე ჩნდე­ბა, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა იყოს ტერ­ფის ზე­ვი­დან ან გვერ­დზე. მა­თი გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი ვი­რუ­სია, რო­მე­ლიც კან­ში ხვდე­ბა კა­ნის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ად­გი­ლი­დან.
აფ­თი­ა­ქებ­ში იყი­დე­ბა მე­ჭე­ჭე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო ხსნა­რე­ბი, თუმ­ცა ექი­მი მაკ-კრი მათ გა­მო­ყე­ნე­ბას არ გირ­ჩევთ, რად­გან ამან შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ვი­რუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა და კი­დევ უფ­რო მე­ჭე­ჭის გა­ჩე­ნა.
მი­მარ­თეთ ექიმს. ,,მე­ჭე­ჭის გა­ყინ­ვა ან მოწ­ვა ის პრო­ცე­დუ­რე­ბია, რომ­ლე­ბიც ექი­მის კა­ბი­ნეტ­ში ტარ­დე­ბა და ჩვე­უ­ლებ­რივ რამ­დე­ნი­მე წუ­თი სჭირ­დე­ბა~, ამ­ბობს ექი­მი მაკ-კრი. ,,მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა სა­ჭი­რო, რომ ტერ­ფის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი უბ­ნე­ბი შე­ხორ­ცდეს. მე­ჭე­ჭის მო­ცი­ლე­ბის კი­დევ ერ­თი ვა­რი­ან­ტი ლა­ზე­რუ­ლი ქი­რურ­გი­აა, რო­მელ­საც რამ­დე­ნი­მე წუ­თი სჭირ­დე­ბა, ამ­ბობს ექი­მი ელი­სი. მე­ჭე­ჭი ქრე­ბა, კა­ნი კი რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ხორ­ცდე­ბა".

დაწვრილებით


ტერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლია

ტერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლიატერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლია სო­კო­თი გა­მოწ­ვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბაა, იწ­ვევს ტერ­ფის წვას და ქა­ვილს. კა­ნი სკდე­ბა და ბუშ­ტუ­ლე­ბით იფა­რე­ბა.
არა­ფე­რი მო­ი­მოქ­მე­დოთ და ქრო­ნი­კულ დის­კომ­ფორტს მი­ი­ღებთ. ცო­ტა­ო­დენ დროს და­ხარ­ჯავთ და და­ა­ვა­დე­ბის­გან გა­ნი­კურ­ნე­ბით.
ჩა­იც­ვით რე­ზი­ნის სახ­ლის ფეხ­საც­მე­ლი. ეს მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე წუთს წა­გარ­თმევთ, სა­მა­გი­ე­როდ და­გი­ცავთ საშ­ხა­პე­ში და იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც ბევ­რი გახ­დი­ლი ადა­მი­ა­ნი და­დის. თუ თქვენს გვერ­დით სხვა ადა­მინ­საც რე­ზი­ნის სახ­ლის ფეხ­საც­მე­ლი აც­ვია, მას თქვენ­გან და­ა­ვა­დე­ბა არ გა­და­ე­დე­ბა.
კარ­გად გა­იმ­შრა­ლეთ ფე­ხე­ბი. ,,აბა­ზა­ნის შემ­დეგ პირ­სა­ხო­ცით კარ­გად გა­იწ­მინ­დეთ თი­თებს შო­რის, გირ­ჩევთ ექი­მი მაკ-კრი. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­დუ­რაა, რად­გან ტერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლია ჩვე­უ­ლებ­რივ ამ ად­გი­ლებ­ში ჩნდე­ბა, ხო­ლო სი­ნეს­ტე ამას ხელს უწ­ყობს. სამ­წუ­ხა­როდ, ფეხ­საც­მე­ლი იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია სო­კოს გა­სამ­რავ­ლებ­ლად. ამი­ტომ თუ გინ­დათ ამ და­ა­ვა­დე­ბი­გან გა­ნი­კურ­ნოთ, ნე­ბის­მი­ერ ხელ­საყ­რელ მო­მენ­ტში ფე­ხე­ბი მზეს მი­ა­ფიც­ხეთ~.

დაწვრილებით


კოჟ­რი

კოჟ­რიკოჟ­რი ჩნდე­ბა ინ­ტენ­სი­უ­რი და­წო­ლის, ან ხა­ხუ­ნის, შე­დე­გად. ჩნდე­ბა იქ, სა­დაც თქვე­ნი სხე­უ­ლი ცდი­ლობს და­იც­ვას თა­ვი ამ ფაქ­ტო­რე­ბის­გან.
ფე­ხე­ბი თბილ წყალ­ში მო­ა­თავ­სეთ, კოჟ­რი პემ­ზით გა­ხე­ხეთ. ,,მკურ­ნა­ლო­ბის ეს ორი ხერ­ხი გა­მო­ი­ყე­ნეთ მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­დე­საც კოჟ­რი უმ­ნიშ­ვნე­ლოა და მცი­რე დის­კომ­ფორტს გიქ­მნით, ამ­ბობს ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის და და­ზი­ნე­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი სი­უ­ზან ლი­ვა­ი­ნი. მას შემ­დეგ რაც პემ­ზით გა­ხე­ხეთ, წა­უს­ვით და­მარ­ბი­ლე­ბე­ლი კრე­მი~.
კოჟ­რზე წა­ის­ვით პემ­ზა. თუ კოჟ­რი მარ­თლა გტკი­ვათ, ექი­მი ლი­ვა­ი­ნი შემ­დეგ სა­შუ­ა­ლე­ბას გირ­ჩევთ: აი­ღეთ ას­პი­რი­ნის 5-6 აბი, და­ნა­ყეთ ფხვნი­ლის მი­ღე­ბამ­დე, შე­უ­რი­ეთ 1 ს.კ. წყა­ლი და 1 ს.კ. ლი­მო­ნის წვე­ნი.
მი­ღე­ბუ­ლი პას­ტა წა­ის­ვით კოჟ­რზე. შემ­დეგ ჩა­იც­ვით პო­ლი­ე­თი­ლე­ნის პარ­კი და შე­მო­იხ­ვი­ეთ თბი­ლი პირ­სა­ხო­ცი. 10 წუ­თის შემ­დეგ სახ­ვე­ვი მო­იხ­სე­ნით და პემ­ზით გა­ხე­ხეთ კოჟ­რი. მკვდა­რი კა­ნი მოგ­ცილ­დე­ბათ.

დაწვრილებით


ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბიმშვე­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბო­და, ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბის­გან თა­ვის აცი­ლე­ბა რომ შეგ­ძლე­ბო­დათ. ამის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბა სე­ირ­ნო­ბაა.
,,ნე­ბის­მი­ერ დროს, რო­დე­საც ას­ტი­მუ­ლი­რებთ გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მას, თქვენ ეხ­მა­რებთ ტერ­ფებს~, ამ­ბობს კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კონ­სულ­ტან­ტი, ტერ­ფის და­ზი­ა­ნე­ბის და და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი ჯო­ზეფ ელი­სი.
თუ სა­თა­ნა­დო ყუ­რად­ღე­ბას მი­აქ­ცევთ ტერ­ფებს და დრო­უ­ლად მი­მარ­თავთ ექიმს, ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბა მა­ლე გა­ნი­კურ­ნე­ბა.
_ თუ ფე­ხებს თბილ წყალ­ში მო­ა­თავ­სებთ, 10 წამ­ში გა­გი­ყუჩ­დე­ბათ ფე­ხის დი­დი თი­თის ძვლო­ვა­ნი წა­ნა­ზარ­დით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი (გან­სა­კუთ­რე­ბით გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია შუ­ახ­ნის ქა­ლებ­ში. ლა­თი­ნუ­რად Hალლუხ ვალგუს, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბა არ არის. წარ­მო­იქ­მნე­ბა ძვლე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბით ბრტყელ­ტერ­ფი­ა­ნო­ბის დროს. ად­გილს იც­ვლის პირ­ვე­ლი ძვა­ლი, ამო­ბურ­ცუ­ლი სახ­სა­რი ფეხ­საც­მლით ზი­ან­დე­ბა, და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც ხელს უშ­ლის სი­ა­რულს).
_ 15 წუთ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი პას­ტა მო­ა­შო­რებს კოჟრს (კოჟ­რი კა­ნის ზე­და ფე­ნის გას­ქე­ლე­ბა).
_ 4 დღე­ში მო­ი­ცი­ლებთ ღრმად ჩამ­ჯდარ კოჟრს (კოჟ­რი, რო­მელ­საც ფეს­ვი აქვს, ჩარ­თუ­ლია კა­ნის ღრმა ფე­ნე­ბი).

დაწვრილებით