Narkozi.com » Tag cloud » ექი­მი

სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა

სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბათქვენ ბედ­ნი­ე­რი ოჯა­ხი გაქვთ, მაგ­რამ სქე­სობ­რი­ვი სი­ახ­ლო­ვის დროს გარ­კვე­ულ და­უკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლო­ბას გრძნობთ? ნუ­თუ თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში რა­ღაც და­ირ­ღვა და ახ­ლა მის აღ­სად­გე­ნად წლე­ბი დაგ­ჭირ­დე­ბათ?
ეს ასე არ არის. არის რამ­დე­ნი­მე ხერ­ხი, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში.
ჩვე­უ­ლებ­რივ, თქვენ და თქვე­ნი პარ­ტნი­ო­რი მი­დი­ხართ რეს­ტო­რან­ში სა­ვახ­შმოდ, შემ­დეგ მთე­ლი ღა­მე ცეკ­ვავთ და ამის შემ­დეგ, მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­წოლ­ში მხო­ლოდ და­ძი­ნე­ბის თა­ვი გაქვთ. თქვენ გინ­დო­დათ მთე­ლი ღა­მე ალერ­სში გა­გე­ტა­რე­ბი­ნათ, მაგ­რამ რო­დე­საც საქ­მე სა­წო­ლამ­დე მი­დის, ორი­ვე დაღ­ლი­ლო­ბას გრძნობთ და გახ­დის თა­ვიც აღარ გაქვთ.
სექ­სი პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ. თუ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სრულ­ფა­სო­ვა­ნი სექ­სი, ის პირ­ველ ად­გილ­ზე უნ­და და­ა­ყე­ნოთ და არა სი­ის ბო­ლო­ში. ძი­ლის წინ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მის გა­კე­თე­ბას ხომ არ იწ­ყებთ? რა თქმა უნ­და, არა. ,,სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტი იმ დრო­ის­თვის უნ­და და­გეგ­მოთ, რო­დე­საც ენერ­გი­უ­ლი ხართ. უქ­მე­ე­ბის დი­ლა სა­უ­კე­თე­სო დროა, ან სა­დი­ლის შემ­დეგ, ან სა­ღა­მოს~, გირ­ჩევთ ტე­ხა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მე­დი­ცი­ნო ფა­ქულ­ტე­ტის ფსი­ქი­ატ­რი­ის ადი­უ­ტანტ-პრო­ფე­სო­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი სა­ულ რო­ზენ­ტა­ლი.
და­ნიშ­ნეთ დღე. რად­გან ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა სი­ის თავ­ში გა­და­ი­ტა­ნეთ, და­ნიშ­ნეთ შე­სა­ბა­მი­სი დღეც. ლო­დი­ნი გა­გიძ­ლი­ე­რებთ სურ­ვილს.

დაწვრილებით


უშვილობის მკურნალობის ეფექტური საშუალებები

უშვილობის მკურნალობის ეფექტური საშუალებები,,წყვი­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თვის უშ­ვი­ლო­ბა პრობ­ლე­მას არ წარ­მო­ად­გენს. ამის მი­უ­ხე­და­ვად ექ­ვსი­დან ერ­თი წყვი­ლის­თვის და­ფეხ­მძი­მე­ბა ბრძო­ლას ემ­სგავ­სე­ბა, რო­მე­ლიც თორ­მე­ტი თვი­დან თორ­მეტ წლამ­დე გრძელ­დე­ბა~, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი არ­თურ უა­ი­სო­ტი, რო­მე­ლიც უშ­ვი­ლო­ბის სა­კით­ხით და­კა­ვე­ბულ ერთ-ერთ კლი­ნი­კა­ში მუ­შა­ობს. ,,ჩვენ ვხვდე­ბით პა­ცი­ენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ფეხ­მძი­მე­ბას ცდი­ლობ­დნენ, ამ­ბობს ექი­მი უა­ი­სო­რი. და დღემ­დე ფარ­ხმა­ლი არ და­უყ­რი­ათ. ჩვენს კლი­ნი­კა­ში იწ­ვა ქა­ლი, რო­მელ­საც სხვა კლი­ნი­კებ­ში შვიდ­ჯერ გა­უ­კეთ­და ხე­ლოვ­ნუ­რი გა­ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბა. ჩვენ­თან მან შეძ­ლო დე­დო­ბის სი­ხა­რუ­ლი გა­ნე­ცა­და~.
სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, სა­დაც უა­ი­სო­ტი მუ­შა­ობს, წი­ნას­წა­რი გა­მოკ­ვლე­ვა სა­მი-ოთ­ხი თვის მან­ძილ­ზე გრძელ­დე­ბა და იწ­ყე­ბა მარ­ტი­ვი, არა­ინ­ვა­ზი­უ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბით ქა­ლის რექ­ტა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რის გრა­ფი­კის შედ­გე­ნა და მა­მა­კა­ცის თეს­ლის ანა­ლი­ზი.
არ­სე­ბობს უფ­რო მარ­ტი­ვი და სხწრა­ფი ხერ­ხე­ბი?
რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბობს და ექი­მი უა­ი­სო­ტი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტორ დე­ი­ვიდ მელ­დრუმ­თან ერ­თად, რამ­დე­ნი­მე ტესტს გთა­ვა­ზობთ.

დაწვრილებით


მოერიდეთ თუთუბოს

მოერიდეთ თუთუბოსეს მცე­ნა­რე იწ­ვევს კა­ნის სი­წით­ლეს, შე­შუ­პე­ბას, ქა­ვილს. ზრდას­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის 85%-ს ამ მცე­ნა­რე­ზე ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცია აქვს. გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას იწ­ვევს მცე­ნა­რის შხა­მი­ა­ნი წვე­ნი ზე­თო­ვა­ნი სუბ­სტან­ცია ფოთ­ლებ­ზე. ამ სუბ­სტან­ცი­ის მოხ­ვედ­რის ად­გი­ლი მა­ლე­ვე იწ­ყებს ქა­ვილს.
,,ის, რომ ამ სუბ­სტან­ცი­ის შე­სა­ხებ არა­ფე­რი იცით, მას სა­ში­ნელ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გედ აქ­ცევს: თქვენ არ შე­გიძ­ლი­ათ მი­სი და­ნახ­ვა, ან შეგ­რძნე­ბა~, ამ­ბობს კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დერ­მა­ტო­ლო­გი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი უი­ლი­ამ ეპ­სტე­ი­ნი.
წა­ის­ვით ცო­ტა­ო­დე­ნი კა­ნის ლო­სი­ო­ნი (ცალამინ). ინ­სტრუქ­ცია საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვია: ,,რო­დე­საც კან­ზე პა­ტა­რა ბუშ­ტუ­კე­ბი გაჩ­ნდე­ბა, წა­ის­ვით ლო­სი­ო­ნი. ეს მარ­თლაც ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვია, რაც შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­კე­თოთ~, _ ამ­ბობს ექი­მი ეპ­სტე­ი­ნი. ის ასე­ვე გირ­ჩევთ, სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ გა­მო­ი­ყე­ნოთ ეს ლო­სი­ო­ნი კა­ნის შე­საშ­რო­ბად და ქა­ვი­ლის მო­სახ­სენ­ლად.
,,გა­მო­ი­ყე­ნეთ ღია-ვარ­დის­ფე­რი კა­ლა­მი­ნი და არ გა­მო­ი­ყე­ნოთ ან­ტი­ჰის­ტა­მი­ნე­ბის შემ­ცვე­ლი ლო­სი­ო­ნე­ბი, რად­გან ისი­ნი ნაკ­ლე­ბად გიშ­ვე­ლი­ან~, ამ­ბობს ექი­მი.
მი­ი­ღეთ აბი. ოპ­რა­ლუ­რი ან­ტი­ჰის­ტა­მი­ნე­ბი, რო­გო­რი­ცაა ბე­ნად­რი­ლი და ქლორ­ტრი­მე­ტო­ნი, მო­გიხ­სნით ქა­ვილს.
და­ი­დეთ კომ­პრე­სი. ექი­მი ეპ­სტე­ი­ნი ქა­ვი­ლის შე­სამ­ცი­რებ­ლად გირ­ჩევთ და­ი­დოთ ცი­ვი, სვე­ლი კომ­პრე­სი.
მი­ი­ღეთ ცი­ვი აბა­ზა­ნა. ცი­ვი წყლის აბა­ზა­ნა თავს უკეთ გაგ­რძნო­ბი­ნებთ, მო­გიხ­სნით ქა­ვილს, რო­მელ­მაც შე­იძ­ლე­ბა ჭკუ­ი­დან გა­და­გიყ­ვა­ნოთ.
მი­მარ­თეთ ექიმს. ექიმს უნ­და მი­მარ­თოთ:

დაწვრილებით


კრუნ­ჩხვა

კრუნ­ჩხვადა­ხუ­რე­ბის პი­რო­ბებ­ში კუნ­თე­ბის და­ძა­ბუ­ლო­ბით გა­მოწ­ვე­ულ კრუნ­ჩხვას.
მოს­ვით ,,გე­ი­ტო­რე­ი­დი~. ორ­გა­ნიზ­მში წყლის ბა­ლან­სის და ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის დო­ნის აღ­სად­გე­ნად მოს­ვით ,,გე­ი­ტო­რე­ი­დი~, ან ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა სას­მე­ლი სპორ­ტსმე­ნე­ბის­თვის. თუ და­ძა­ბუ­ლად მუ­შა­ობთ, და­ლი­ეთ მი­ნი­მუმ ერ­თი ჭი­ქა, ყო­ველ ნა­ხე­ვარ სა­ათ­ში ერ­თხელ.
და­ჭი­მეთ კუნ­თე­ბი. თავს გა­ცი­ლე­ბით უკეთ იგ­რძნობთ, თუ და­ძა­ბულ კუნ­თებს და­ჭი­მავთ. აღ­მდგე­ნი მა­სა­ჟი სპორ­ტის შემ­დეგ კარ­გად ჟღერს, მაგ­რამ ექი­მი ნო­ჩე­ლი ამ­ტკი­ცებს, რომ ის ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თად შვე­ლის და შე­იძ­ლე­ბა გა­აძ­ლი­ე­როს ტკი­ვი­ლი.
გა­ი­სე­ირ­ნეთ. ,,თქვენ უნ­და გაგ­რილ­დეთ, რო­გორც ცხე­ნი დო­ღის შემ­დეგ~, ამ­ბობს ექი­მი ნო­ჩე­ლი. ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი, ათ-თხუთ­მეტ წუ­თი­ა­ნი გა­სე­ირ­ნე­ბა თა­ვი­დან აგა­ცი­ლებთ კრუნ­ჩხვებს.

რო­გორ ავი­ცო­ლოთ კრუნ­ჩხვა

თქვენ მო­გე­წო­ნე­ბათ ჩოგ­ბურ­თის ტურ­ნი­რი, ან ნე­ბის­მი­რი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა ჰა­ერ­ზე, თუ გა­და­ხუ­რე­ბის პი­რო­ბებ­ში კუნ­თე­ბის და­ძა­ბუ­ლო­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი კრუნ­ჩხვა არ შე­გა­წუ­ხებთ.
კარ­გად გა­მო­ი­ძი­ნეთ. ,,ძი­ლის ნაკ­ლე­ბო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს კრუნ­ჩხვა. ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შით გა­მოწ­ვე­უ­ლი დაღ­ლი­ლო­ბა და ძი­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა ანე­ლებს თქვენს რეფ­ლექ­სებს, სის­ხლის მო­დე­ნას კუნ­თებ­ში და ამ­ცი­რებს სიც­ხის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მოქ­მე­დე­ბას~, ამ­ბობს ექი­მი ნო­ჩე­ლი.

დაწვრილებით


სეზონური დაავადებები

სეზონური დაავადებებიზაფ­ხუ­ლი... რა კარ­გია გა­რუჯ­ვა, წყლის თხი­ლა­მუ­რებ­ზე, ნავ­ზე გა­სე­ირ­ნე­ბა... მზის დამ­წვრო­ბა, ტკი­პე­ბი. ზამ­თარ­ში კი თხი­ლა­მუ­რე­ბი, თოვ­ლზე სე­ირ­ნო­ბა... და­ხეთ­ქი­ლი ტუ­ჩე­ბი, მო­ყინ­ვა.
არ ვა­პი­რებთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე დას­ვე­ნე­ბა გა­და­გა­ფიქ­რე­ბი­ნოთ. უბ­რა­ლოდ გვინ­და გით­ხრათ, რომ უნ­და და­იც­ვათ სხე­უ­ლი რო­გორც მზის მცხუნ­ვა­რე ამ­ბო­რის­გან, ასე­ვე ზამ­თრის ცი­ვი შე­ხე­ბის­გან.

მოქ­მე­დე­ბის სტრა­ტე­გია ზაფ­ხუ­ლის ხვატ­ში

რო­გორც იქ­ნა ქა­ლაქ­გა­რეთ მო­ა­ხერ­ხეთ გას­ვლა. არ გა­წუ­ხებთ ტე­ლე­ფო­ნი, საქ­მი­ა­ნი ქა­ღალ­დე­ბი. თქვენ ერ­თა­დერ­თი შეხ­ვედ­რა გე­ლით საყ­ვა­რელ წიგ­ნთან, ან კა­ნო­ეს­თან. თუმ­ცა, თუ სიფ­რთხი­ლის ზო­მებს არ მი­ი­ღებთ, სახ­ლში დაბ­რუ­ნე­ბი­სას კი­დევ ერ­თი შეხ­ვედ­რა გექ­ნე­ბათ ექიმ­თან.
სიფ­თხი­ლის ზო­მე­ბის მი­ღე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით, რომ თქვე­ნი გა­სე­ირ­ნე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა.
_ ფუტ­კრის ნაკ­ბენ­ზე კბი­ლის პას­ტა და­ი­დეთ ეს შე­გიმ­სუ­ბუ­ქებთ ტკი­ვილს.
_ კუნ­თე­ბის კრუნ­ჩხვის დროს მოს­ვით ,,გე­ი­ტო­რე­ი­დი~, ან სპორ­ტსმე­ნე­ბის სხვა სას­მე­ლი.
_ გა­აგ­რი­ლეთ მზის დამ­წვრო­ბა და ათ წუთ­ში შვე­ბას იგ­რძნობთ.
მაშ ასე, თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ დამ­წვრო­ბა, კუნ­თე­ბის და­ძა­ბუ­ლო­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი კრუნ­ჩხვა, სით­ბუ­რი დაკ­ვრა, ფუტ­კრის და ტკი­პას ნაკ­ბე­ნი.

დაწვრილებით


გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბა ოპე­რა­ცი­ის შემ­დეგ

ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის შემ­დეგ სწრა­ფად გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მო­ემ­ზა­დოთ ფი­ზი­კუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი გა­მოც­დის­თვის. თქვენ ისე უნ­და ივარ­ჯი­შოთ, თით­ქოს ოლიმ­პი­ურ თა­მა­შებ­ში აპი­რებ­დეთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბას. სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოც­დი­ლე­ბა აჩ­ვე­ნებს, რომ ფი­ზი­კუ­რად და გო­ნებ­რი­ვად მომ­ზა­დე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, თქვენ შეძ­ლებთ სწრა­ფად გა­მო­ჯან­მრთელ­დეთ ოპე­რა­ცი­ის შემ­დეგ.
მომ­ზა­დე­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლი არ უნ­და იყოს.
_ თქვენ უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ რჩე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცე­მენ ოპე­რა­ცი­ის მი­მართ და­დე­ბი­თად გა­ნეწ­ყოთ.
_ მოკ­ლე დრო­ში შეძ­ლებთ ინ­ფექ­ცი­ის­გან დაც­ვას.
_ ერ­თი დღის გან­მვა­ლო­ბა­ში თქვენ მო­ას­წრებთ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მის­ვლას, ოპე­რა­ცი­ის გა­კე­თე­ბას და სახ­ლში გა­წე­რას _ ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ის თა­ნა­მედ­რო­ვე ხერ­ხე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით.

დაწვრილებით


სწრაფი განკურნება ეპიდიდიმიტისგან

შე­იძ­ლე­ბა არც იცით, რომ ეპი­დი­დი­მი­სი (სა­თეს­ლის და­ნა­მა­ტი) გაქვთ. ეპი­დი­დი­მი სა­თეს­ლის დაკ­ლაკ­ნილ-მი­ლა­კო­ვა­ნი და­ნა­მა­ტი, რო­მელ­შიც ინა­ხე­ბა სპერ­მა. ,,ეპი­დი­დი­მი­ტი ეს და­ა­ვა­დე­ბის სა­ხელ­წო­დე­ბაა სა­თეს­ლის და­ნა­მა­ტის ან­თე­ბა, საკ­მა­ოდ ხში­რად გვხვდე­ბა~, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი რი­ჩარდ ბერ­გე­რი, ურო­ლო­გი სი­ეტ­ლი­დან.
ან­თე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზი უც­ნო­ბია, თუმ­ცა ზო­გი­ერ­თი სპე­ცი­ა­ლის­ტი ფიქ­რობს, რომ ეს არის სქე­სობ­რი­ვი გზით გა­და­ცე­მუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის (მა­გა­ლი­თად, ქლა­მი­დი­ო­ზის ან გო­ნო­რე­ის), ან შარ­დგა­მომ­ყვა­ნი სის­ტე­მის ინ­ფექ­ცი­ის შე­დე­გი. გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის მი­უ­ხე­და­ვად, ავად­მყო­ფო­ბის სიმ­პტო­მე­ბი ერ­თნა­ი­რია უე­ცა­რი ტკი­ვი­ლი სა­თეს­ლე­ებ­ში, სა­თეს­ლე პარ­კის შე­შუ­პე­ბა და გა­მაგ­რე­ბა. მკურ­ნა­ლო­ბაც ერ­თნა­ი­რია ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის ათ­დღი­ა­ნი კურ­სი. ნე­ბის­მი­ე­რი უჩ­ვე­უ­ლო ტკი­ვი­ლი ექიმ­მა უნ­და გა­მო­იკ­ვლი­ოს და უმ­კურ­ნა­ლოს. ექი­მი უა­ით­ჰე­დი გაფ­რთხი­ლებთ, ,,რო­გორც წე­სი, სა­თეს­ლის კი­ბო­თი და­ა­ვა­დე­ბის რის­კის ჯგუფს მი­ე­კუთ­ვნე­ბი­ან 20-დან 35 წლამ­დე მა­მა­კა­ცე­ბი~. აი, რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვა, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ შე­ამ­ცი­როთ ტკი­ვი­ლი და და­აჩ­ქა­როთ გან­კურ­ნე­ბა.

დაწვრილებით


ვეზიკულიტით გამოწვეული ტკივილის შემცირება

ვე­ზი­კუ­ლი­ტი სა­თეს­ლე ბუშ­ტუ­კე­ბის (წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვალ­თან გან­ლა­გე­ბუ­ლი ორი ჯირ­კვლის) ან­თე­ბა. და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბია: ტკი­ვი­ლი შარ­დვის და ერექ­ცი­ის დროს, ხში­რი შარ­დვა, ტკი­ვი­ლი მუც­ლის ქვე­ვით და შო­რის­ში, სის­ხლი თეს­ლში.
,,შე­საძ­ლოა, არა­ფე­რი ცუ­დი არ გა­გი­კე­თე­ბი­ათ და ეს და­ა­ვა­დე­ბა არ და­გიმ­სა­ხუ­რე­ბი­ათ~, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი დუგ­ლა­სი. ამის მი­უ­ხე­და­ვად, აუ­ცი­ლებ­ლად უნ­და მი­მარ­თოთ ექიმს. ექი­მი შე­ეც­დე­ბა მსგავ­სი სიმ­პტო­მე­ბის მქო­ნე სხვა პრობ­ლე­მის დად­გე­ნას, ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს პროს­ტა­ტი­ტი ამ ცის­ტი­ტი, რო­მელ­საც სხვაგ­ვა­რი მკურ­ნა­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა. თუ დად­გინ­და, რომ ან­თე­ბა ინ­ფექ­ცი­ით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, ექი­მი ან­ტი­ბი­ო­ტიკს გა­მო­გი­წერთ.
ექი­მი უა­ით­ჰე­დი ამ­ბობს, რომ თუ ან­თე­ბა ინ­ფექ­ცი­ით არ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, შე­გიძ­ლი­ათ მკურ­ნა­ლო­ბის სხვა მე­თო­დებს მი­მარ­თოთ.
გა­და­დით ,,რბილ~ დი­ე­ტა­ზე. სუ­ნელ-სა­ნე­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც პირს გწვა­ვენ, შემ­დგომ­შიც არ კარ­გა­ვენ ამ თვი­სე­ბას. ისი­ნი მოქ­მე­დე­ბენ კუ­ჭის ნაზ ქსო­ვილ­ზე, პირ­ველ რიგ­ში კი სა­თეს­ლე ბუშ­ტუ­კე­ბი ღი­ზი­ან­დე­ბა.

დაწვრილებით


თიაქარის მკურნალობა

თიაქარის მკურნალობაუფ­რო ხში­რად სა­ზარ­დუ­ლის თი­ა­ქა­რი მა­მა­კა­ცებს ემარ­თე­ბათ. თი­ა­ქა­რი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სიმ­ძი­მის აწე­ვამ, ხვე­ლამ, ან რა­ი­მე სხვა მოქ­მე­დე­ბამ. მას ამო­ბურ­ცუ­ლო­ბის და შე­შუ­პე­ბის გარ­და ჩვე­უ­ლებ­რივ, სხვა სიმ­პტო­მე­ბი არ ახ­ლავს. თი­ა­ქა­რი შე­იძ­ლე­ბა პა­ტა­რა დარ­ჩეს, ან დრო­თა გან­მვა­ლო­ბა­ში გა­დიდ­დეს. რო­დე­საც თი­ა­ქა­რი პა­ტა­რაა, ექიმს შე­უძ­ლია უბ­რა­ლოდ და­აბ­რუ­ნოს თა­ვის ად­გილ­ზე. ბან­და­ჟი პრობ­ლე­მის დრო­ე­ბი­თი გა­დაწ­ყვე­ტაა. დი­დი თი­ა­ქა­რის დროს შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა ამე­რი­კა­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად ნა­ხე­ვა­რი მი­ლი­ო­ნი ასე­თი ოპე­რა­ცია კეთ­დე­ბა.
თი­ა­ქა­რის ახა­ლი, უფ­რო ეფექ­ტუ­რი ოპე­რა­ცია. სწრა­ფი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ქი­რურ­გი­უ­ლი ტექ­ნი­კის და ად­გი­ლობ­რი­ვი (და არა სა­ერ­თო) ანეს­თე­ზი­ის წყა­ლო­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია თი­ა­ქა­რის ოპე­რა­ცია ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის გა­რე­შე გა­კეთ­დეს.
ოპე­რა­ცია ნა­ხე­ვარ სა­ათს იკა­ვებს, ამი­ტომ, თუ ოპე­რა­ცი­ა­ზე ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი მოხ­ვდით, თერ­თმეტ სა­ათ­ზე სახ­ლში იქ­ნე­ბით. ,,ერთ კვი­რა­ში გოლ­ფის თა­მაშს შეძ­ლებთ, ორ კვი­რა­ში ჩოგ­ბურ­თი­სას, ამ­ბობს მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი არ­თურ ჰილ­ბერ­ტი. ოფის­ში მო­მუ­შა­ვე ადა­მი­ა­ნებს შე­უძ­ლი­ათ სამ­სა­ხურ­ში მე­ო­რე დღეს­ვე დაბ­რუნ­დნენ, ხო­ლო ფი­ზი­კუ­რი შრო­მით და­კა­ვე­ბუ­ლებს ერ­თი კვი­რის შემ­დეგ".

დაწვრილებით