Narkozi.com » Tag cloud » და­ა­ვა­დე­ბე­ბის

კოჟ­რი

კოჟ­რიკოჟ­რი ჩნდე­ბა ინ­ტენ­სი­უ­რი და­წო­ლის, ან ხა­ხუ­ნის, შე­დე­გად. ჩნდე­ბა იქ, სა­დაც თქვე­ნი სხე­უ­ლი ცდი­ლობს და­იც­ვას თა­ვი ამ ფაქ­ტო­რე­ბის­გან.
ფე­ხე­ბი თბილ წყალ­ში მო­ა­თავ­სეთ, კოჟ­რი პემ­ზით გა­ხე­ხეთ. ,,მკურ­ნა­ლო­ბის ეს ორი ხერ­ხი გა­მო­ი­ყე­ნეთ მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­დე­საც კოჟ­რი უმ­ნიშ­ვნე­ლოა და მცი­რე დის­კომ­ფორტს გიქ­მნით, ამ­ბობს ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის და და­ზი­ნე­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი სი­უ­ზან ლი­ვა­ი­ნი. მას შემ­დეგ რაც პემ­ზით გა­ხე­ხეთ, წა­უს­ვით და­მარ­ბი­ლე­ბე­ლი კრე­მი~.
კოჟ­რზე წა­ის­ვით პემ­ზა. თუ კოჟ­რი მარ­თლა გტკი­ვათ, ექი­მი ლი­ვა­ი­ნი შემ­დეგ სა­შუ­ა­ლე­ბას გირ­ჩევთ: აი­ღეთ ას­პი­რი­ნის 5-6 აბი, და­ნა­ყეთ ფხვნი­ლის მი­ღე­ბამ­დე, შე­უ­რი­ეთ 1 ს.კ. წყა­ლი და 1 ს.კ. ლი­მო­ნის წვე­ნი.
მი­ღე­ბუ­ლი პას­ტა წა­ის­ვით კოჟ­რზე. შემ­დეგ ჩა­იც­ვით პო­ლი­ე­თი­ლე­ნის პარ­კი და შე­მო­იხ­ვი­ეთ თბი­ლი პირ­სა­ხო­ცი. 10 წუ­თის შემ­დეგ სახ­ვე­ვი მო­იხ­სე­ნით და პემ­ზით გა­ხე­ხეთ კოჟ­რი. მკვდა­რი კა­ნი მოგ­ცილ­დე­ბათ.

დაწვრილებით


ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბიმშვე­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბო­და, ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბის­გან თა­ვის აცი­ლე­ბა რომ შეგ­ძლე­ბო­დათ. ამის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბა სე­ირ­ნო­ბაა.
,,ნე­ბის­მი­ერ დროს, რო­დე­საც ას­ტი­მუ­ლი­რებთ გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მას, თქვენ ეხ­მა­რებთ ტერ­ფებს~, ამ­ბობს კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კონ­სულ­ტან­ტი, ტერ­ფის და­ზი­ა­ნე­ბის და და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი ჯო­ზეფ ელი­სი.
თუ სა­თა­ნა­დო ყუ­რად­ღე­ბას მი­აქ­ცევთ ტერ­ფებს და დრო­უ­ლად მი­მარ­თავთ ექიმს, ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბა მა­ლე გა­ნი­კურ­ნე­ბა.
_ თუ ფე­ხებს თბილ წყალ­ში მო­ა­თავ­სებთ, 10 წამ­ში გა­გი­ყუჩ­დე­ბათ ფე­ხის დი­დი თი­თის ძვლო­ვა­ნი წა­ნა­ზარ­დით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი (გან­სა­კუთ­რე­ბით გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია შუ­ახ­ნის ქა­ლებ­ში. ლა­თი­ნუ­რად Hალლუხ ვალგუს, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბა არ არის. წარ­მო­იქ­მნე­ბა ძვლე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბით ბრტყელ­ტერ­ფი­ა­ნო­ბის დროს. ად­გილს იც­ვლის პირ­ვე­ლი ძვა­ლი, ამო­ბურ­ცუ­ლი სახ­სა­რი ფეხ­საც­მლით ზი­ან­დე­ბა, და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც ხელს უშ­ლის სი­ა­რულს).
_ 15 წუთ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი პას­ტა მო­ა­შო­რებს კოჟრს (კოჟ­რი კა­ნის ზე­და ფე­ნის გას­ქე­ლე­ბა).
_ 4 დღე­ში მო­ი­ცი­ლებთ ღრმად ჩამ­ჯდარ კოჟრს (კოჟ­რი, რო­მელ­საც ფეს­ვი აქვს, ჩარ­თუ­ლია კა­ნის ღრმა ფე­ნე­ბი).

დაწვრილებით


ალოე | Aloe arborescens

ალოე | Aloe arborescens

დაწვრილებით


კი­ბოს პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა

კი­ბოს პრო­ფი­ლაქ­ტი­კარო­დე­საც სა­უ­ბა­რია კი­ბოს პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა­ზე, რა არის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი?
1. (ა) თქვენს სახ­ლში რა­დო­ნის დო­ნის კონ­ტრო­ლი თუ (ბ) საკ­ვე­ბად სი­მინ­დის ბურ­ბუ­შე­ლას საკ­მაო რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ღე­ბა?
2. (ა) წო­ნის და­კარ­გვა თუ (ბ) საკ­ვე­ბი და­ნა­მა­ტე­ბის აკ­რძალ­ვა?
3. (ა) და­დე­ბი­თი გო­ნებ­რი­ვი გან­წყო­ბა თუ (ბ) კომ­პი­უ­ტე­რის გა­მოს­ხი­ვე­ბის­გან თა­ვის დაც­ვა?
გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის შე­დე­გე­ბი ყო­ველ­დღე გვამ­ცნო­ბენ კი­ბოს კი­დევ ერ­თი შე­საძ­ლო მი­ზე­ზის შე­სა­ხებ. შე­საძ­ლოა, მა­ლე ამ ,,სწრაფ­მა~ გა­მოკ­ვლე­ვებ­მა ისიც გვამ­ცნონ, რომ შხა­პის მი­ღე­ბაც კი­ბოს იწ­ვევს? თქვენ უნ­და გა­უ­კე­თოთ ანა­ლი­ზი ყვე­ლა მო­ნა­ცემს, რა­თა სა­ბო­ლო­ოდ გა­დაწ­ყვი­ტოთ რა არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და არა, რომ და­იც­ვათ თქვე­ნი თა­ვი და ოჯა­ხი კი­ბოს­გან.
აი პა­სუ­ხე­ბი ზე­მოთ დას­მულ კით­ხვებ­ზე: 1:ბ; 2:ა; 3:ა. პა­სუ­ხე­ბი მი­ღე­ბუ­ლია კი­ბოს და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვით და­კა­ვე­ბუ­ლი ორა­სამ­დე წამ­ყვა­ნი სპე­ცი­ა­ლის­ტის გა­მო­კით­ხვის შე­დე­გად. მკვლე­ვა­რებ­მა და თე­რა­პევ­ტებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს კი­ბოს მკურ­ნა­ლო­ბის ახა­ლი მე­თო­დე­ბის ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი გა­მოკ­ვლე­ვა, მათ ხელთ ჰქონ­დათ დღეს­დღე­ო­ბით არ­სე­ბუ­ლი ყვე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია კი­ბოს და­ა­ვა­დე­ბის წარ­მოქ­მნის და მკურ­ნა­ლო­ბის შე­სა­ხებ. მათ მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბულ­მა სა­მუ­შა­ომ გა­მო­ავ­ლი­ნა კი­ბოს პრო­ფი­ლა­ტი­კის და მკურ­ნა­ლო­ბის ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი.
ისი­ნი გვთა­ვა­ზო­ბენ მოქ­მე­დე­ბის ოც­დარ­ვა ეტაპს, რო­მე­ლიც ამ­ცი­რებს კი­ბოს და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რისკს. მოქ­მე­დე­ბის ეტა­პე­ბი და­ყო­ფი­ლია ხუთ კა­ტე­გო­რი­ად: უაღ­რე­სად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, არც ისე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი (მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა გიშ­ვე­ლოთ); შე­საძ­ლოა არ ღირს ცდა.

დაწვრილებით