Narkozi.com » დაავადებები » დერმატოლოგია

ვარიკოზული ეგზემა და დაწყლულება

ვარიკოზული ეგზემა და დაწყლულებაქვედა კიდურების ხშირი პათოლოგიაა, რაც შეიძლება იყოს ვენური ჰიპერტენზიის ან
ეგზემის და/ ან კანის დაწყლულების შედეგი.

სადიაგნოსტიკო ნიშნები:
• ქვედა კიდურები
• ვენური ჰიპერტენზია;
• ეგზემა
• პიგმენტაცია
• ატროფია
• ფიბროზი
• დაწყლულბა.
ვენური სისტემის უკმარისობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზებია:

დაწვრილებით


კანის ანატომია

კანის ანატომიაეპიდერმისი, დერმა და გარკვეული დანამატები (ცხიმოვანი, საოფლე ჯირკვლები,
სპეციალური სტრუქტურები ფრჩხილებისა და თმებისათვის-ფოლიკულები და სხვ.).ეპიდერმისს გააჩნია ოთხი შრე:ყველაზე ქვედა ფენა არის ბაზალურ უჯრედოვანი, მას
მოჰყვება წვეტიანი ანუ მალპიგის შრე, შემდეგ გრანულარული შრე, რომელიც შეიცავს კერატოჰიალინის გრანულებს და ბოლოს კერატინის (პროტეინის) შრე. ეპიდერმისის
უჯრედების ტიპებია: კერატინოციტი, მელანოციტი, ლანგერჰანსის უჯრედები, მარკელის უჯრედები. ეპიდერმისი დერმისაგან განცალკევებულია მემბრანით. არტერიები და ვენები განლაგებულია კანქვეშა ცხიმოვან ქსოვილში. სტეროიდები დერმატოლოგიურ პრაქტიკაში სტეროიდები ადვილად პენეტრირდება უჯრედის მემბრანაში და აღწევს რეცეპტორების ციტოპლაზმაში, რის გამოც ტოპიკურ სტეროიდებს ხშირად იყენებენ დერმატოლოგიურ პრაქტიკაში.


გვერდითი მოვლენები:
• პერიორალური დერმატიტი და როზაცეა;
• ინფექციები;

დაწვრილებით


როგორ ვებრძოლოთ სიმელოტეს

როგორ ვებრძოლოთ სიმელოტესთუ მა­მა­კა­ცი ხართ და თმა გცვი­ვათ, ხო­ლო დე­დის, ან მა­მის, მხრი­დან მე­ლო­ტი ნა­თე­სა­ვე­ბი გყავთ, ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ თქვე­ნი სი­მა­ლო­ტე მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­თია. მას მა­მა­კა­ცის ტი­პის გა­მე­ლო­ტე­ბა ეწო­დე­ბა. სი­მე­ლო­ტე ხე­ლის­გუ­ლის­ხე­ლაა, გვერ­დე­ბი­დან და კე­ფა­ზე თმე­ბი აკ­რავს. ეს მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია 40% ორ­მოც წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი, 50% ორ­მოც­და­ათ წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი და 60% სა­მოც წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცის­თვის.
სი­მე­ლო­ტის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია: პა­რი­კით დაწ­ყე­ბუ­ლი და კა­ნის გა­და­ნერ­გვით (კა­ნის მე­ლო­ტი უბ­ნის შეც­ვლა თმის ფო­ლი­კუ­ლე­ბის შემ­ცვე­ლი კა­ნით) დამ­თავ­რე­ბუ­ლი. სა­ნამ მკურ­ნა­ლო­ბის რთუ­ლი ხერ­ხი არ აგირ­ჩე­ვი­ათ, სცა­დეთ ეს ნაკ­ლებ ეგ­ზო­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი.
თმა მოკ­ლედ შე­ი­ჭე­რით. არ გა­ი­ზარ­დოთ დარ­ჩე­ნი­ლი თმა და შე­ეშ­ვით მათ გა­და­ვარ­ცხნას სი­მე­ლო­ტის და­ფარ­ვის მიზ­ნით. მოკ­ლედ შეჭ­რი­ლი თმა უფ­რო სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა და არ არ­ღვევს თქვე­ნი სა­ხის პრო­პორ­ცი­ებს. გარ­და ამი­სა, მოკ­ლე თმა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ თმას და სკალპს უკეთ მო­უ­ა­როთ. ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორი მი­ზე­ზის გა­მო: პირ­ვე­ლი სუფ­თა თმა უფ­რო ხში­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა, მე­ო­რე ,,ჰორ­მო­ნი დი­ჰიდ­რო­ტეს­ტოს­ტე­რო­ნი პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია სი­მე­ლო­ტე­ზე, ამ­ბობს დერ­მა­ტო­ლო­გი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი კა­რენ ბერ­კე. შამ­პუ­ნით ხში­რი და­ბა­ნა ამ­ცი­რებს ცხი­მო­ვა­ნი ჯირ­კვლე­ბის სეკ­რე­ცი­ას, რო­მე­ლიც შე­ი­ცავს ტეს­ტოს­ტე­რო­ნის დიდ რა­ო­დე­ნო­ბას. ტეს­ტოს­ტე­რო­ნი დი­ჰიდ­რო­ტეს­ტოს­ტე­რო­ნად გა­და­იქ­ცე­ვა. ის აღ­წევს კან­ში და ხელს უწ­ყობს თმის ცვე­ნას".
თმა სხვა მხა­რეს გა­და­ი­წი­ეთ. ,,შხა­პის შემ­დეგ მსუ­ბუ­ქად შე­იმ­შრა­ლეთ თმა პირ­სა­ხო­ცით. თუ ჯერ კი­დევ სვე­ლია, თმა სხვა ად­გი­ლას გა­ი­ყა­ვით~, გირ­ჩევთ ჯორჯ რო­ბენ­სო­ნი, პა­რიკ­მა­ჰე­რი მან­ჰე­ტე­ნი­დან. მა­გა­ლი­თად, თუ თმა სხვა ად­გი­ლას გა­ი­ყა­ვით, ისი­ნი ოდ­ნავ აი­წე­ვა, რად­გან თმის მი­მარ­თუ­ლე­ბა შეც­ვა­ლეთ, ასე გა­მე­ლო­ტე­ბუ­ლი ად­გი­ლი ნაკ­ლებ შე­სამ­ჩნე­ვი გახ­დე­ბა.

დაწვრილებით


მე­ჭე­ჭი ფე­ხის გულ­ზე

მე­ჭე­ჭი ფე­ხის გულ­ზეჩვე­უ­ლებ­რივ მე­ჭე­ჭი ფე­ხის გულ­ზე ჩნდე­ბა, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა იყოს ტერ­ფის ზე­ვი­დან ან გვერ­დზე. მა­თი გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი ვი­რუ­სია, რო­მე­ლიც კან­ში ხვდე­ბა კა­ნის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ად­გი­ლი­დან.
აფ­თი­ა­ქებ­ში იყი­დე­ბა მე­ჭე­ჭე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო ხსნა­რე­ბი, თუმ­ცა ექი­მი მაკ-კრი მათ გა­მო­ყე­ნე­ბას არ გირ­ჩევთ, რად­გან ამან შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ვი­რუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა და კი­დევ უფ­რო მე­ჭე­ჭის გა­ჩე­ნა.
მი­მარ­თეთ ექიმს. ,,მე­ჭე­ჭის გა­ყინ­ვა ან მოწ­ვა ის პრო­ცე­დუ­რე­ბია, რომ­ლე­ბიც ექი­მის კა­ბი­ნეტ­ში ტარ­დე­ბა და ჩვე­უ­ლებ­რივ რამ­დე­ნი­მე წუ­თი სჭირ­დე­ბა~, ამ­ბობს ექი­მი მაკ-კრი. ,,მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა სა­ჭი­რო, რომ ტერ­ფის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი უბ­ნე­ბი შე­ხორ­ცდეს. მე­ჭე­ჭის მო­ცი­ლე­ბის კი­დევ ერ­თი ვა­რი­ან­ტი ლა­ზე­რუ­ლი ქი­რურ­გი­აა, რო­მელ­საც რამ­დე­ნი­მე წუ­თი სჭირ­დე­ბა, ამ­ბობს ექი­მი ელი­სი. მე­ჭე­ჭი ქრე­ბა, კა­ნი კი რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ხორ­ცდე­ბა".

დაწვრილებით


ტერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლია

ტერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლიატერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლია სო­კო­თი გა­მოწ­ვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბაა, იწ­ვევს ტერ­ფის წვას და ქა­ვილს. კა­ნი სკდე­ბა და ბუშ­ტუ­ლე­ბით იფა­რე­ბა.
არა­ფე­რი მო­ი­მოქ­მე­დოთ და ქრო­ნი­კულ დის­კომ­ფორტს მი­ი­ღებთ. ცო­ტა­ო­დენ დროს და­ხარ­ჯავთ და და­ა­ვა­დე­ბის­გან გა­ნი­კურ­ნე­ბით.
ჩა­იც­ვით რე­ზი­ნის სახ­ლის ფეხ­საც­მე­ლი. ეს მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე წუთს წა­გარ­თმევთ, სა­მა­გი­ე­როდ და­გი­ცავთ საშ­ხა­პე­ში და იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც ბევ­რი გახ­დი­ლი ადა­მი­ა­ნი და­დის. თუ თქვენს გვერ­დით სხვა ადა­მინ­საც რე­ზი­ნის სახ­ლის ფეხ­საც­მე­ლი აც­ვია, მას თქვენ­გან და­ა­ვა­დე­ბა არ გა­და­ე­დე­ბა.
კარ­გად გა­იმ­შრა­ლეთ ფე­ხე­ბი. ,,აბა­ზა­ნის შემ­დეგ პირ­სა­ხო­ცით კარ­გად გა­იწ­მინ­დეთ თი­თებს შო­რის, გირ­ჩევთ ექი­მი მაკ-კრი. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­დუ­რაა, რად­გან ტერ­ფის ეპი­დერ­მო­ფი­ლია ჩვე­უ­ლებ­რივ ამ ად­გი­ლებ­ში ჩნდე­ბა, ხო­ლო სი­ნეს­ტე ამას ხელს უწ­ყობს. სამ­წუ­ხა­როდ, ფეხ­საც­მე­ლი იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია სო­კოს გა­სამ­რავ­ლებ­ლად. ამი­ტომ თუ გინ­დათ ამ და­ა­ვა­დე­ბი­გან გა­ნი­კურ­ნოთ, ნე­ბის­მი­ერ ხელ­საყ­რელ მო­მენ­ტში ფე­ხე­ბი მზეს მი­ა­ფიც­ხეთ~.

დაწვრილებით


ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბე­ბიმშვე­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბო­და, ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბის­გან თა­ვის აცი­ლე­ბა რომ შეგ­ძლე­ბო­დათ. ამის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბა სე­ირ­ნო­ბაა.
,,ნე­ბის­მი­ერ დროს, რო­დე­საც ას­ტი­მუ­ლი­რებთ გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მას, თქვენ ეხ­მა­რებთ ტერ­ფებს~, ამ­ბობს კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კონ­სულ­ტან­ტი, ტერ­ფის და­ზი­ა­ნე­ბის და და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი ჯო­ზეფ ელი­სი.
თუ სა­თა­ნა­დო ყუ­რად­ღე­ბას მი­აქ­ცევთ ტერ­ფებს და დრო­უ­ლად მი­მარ­თავთ ექიმს, ტერ­ფის და­ა­ვა­დე­ბა მა­ლე გა­ნი­კურ­ნე­ბა.
_ თუ ფე­ხებს თბილ წყალ­ში მო­ა­თავ­სებთ, 10 წამ­ში გა­გი­ყუჩ­დე­ბათ ფე­ხის დი­დი თი­თის ძვლო­ვა­ნი წა­ნა­ზარ­დით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი (გან­სა­კუთ­რე­ბით გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია შუ­ახ­ნის ქა­ლებ­ში. ლა­თი­ნუ­რად Hალლუხ ვალგუს, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბა არ არის. წარ­მო­იქ­მნე­ბა ძვლე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბით ბრტყელ­ტერ­ფი­ა­ნო­ბის დროს. ად­გილს იც­ვლის პირ­ვე­ლი ძვა­ლი, ამო­ბურ­ცუ­ლი სახ­სა­რი ფეხ­საც­მლით ზი­ან­დე­ბა, და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც ხელს უშ­ლის სი­ა­რულს).
_ 15 წუთ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი პას­ტა მო­ა­შო­რებს კოჟრს (კოჟ­რი კა­ნის ზე­და ფე­ნის გას­ქე­ლე­ბა).
_ 4 დღე­ში მო­ი­ცი­ლებთ ღრმად ჩამ­ჯდარ კოჟრს (კოჟ­რი, რო­მელ­საც ფეს­ვი აქვს, ჩარ­თუ­ლია კა­ნის ღრმა ფე­ნე­ბი).

დაწვრილებით