Narkozi.com » ესთეტიკური მედიცინა

კა­ნი და ფრჩხი­ლე­ბი

კა­ნი და ფრჩხი­ლე­ბიმო­დით, ცო­ტა ვი­ხუმ­როთ. გა­მო­ი­ცა­ნით: რო­მე­ლი ორ­გა­ნოა ტვინ­ზე დი­დი, მაგ­რამ ნაკ­ლებ მახ­ვილ­გო­ნი­ე­რი? ლა­ბა­და­ზე უკე­თე­სი, გი­ცავთ წვი­მის­გან, მაგ­რამ ბუმ­ბუ­ლით არ არის და­ფა­რუ­ლი?
სწო­რი პა­სუ­ხია თქვე­ნი კა­ნი. ის თქვე­ნი სხე­უ­ლის ყვე­ლა­ზე დი­დი ორ­გა­ნოა, ელას­ტი­კუ­რია, იწე­ლე­ბა, ნა­ზია, მაგ­რამ მა­გა­რი, ისე­თი დამ­ცა­ვი სა­ფა­რია, რო­მელ­საც ვერ შე­ედ­რე­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გზით შექ­მნი­ლი ვერც ერ­თი თა­ნა­მედ­რო­ვე ქსო­ვი­ლი. კა­ნი ფა­რავს თქვე­ნი სხე­უ­ლის ყვე­ლა ნა­წილს, გი­ცავს ზე­მოქ­მე­დე­ბის­გან და მიკ­რო­ბე­ბის­გან, მი­სი შე­ხე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნოა, თავს კარ­გად გრძნობს ტან­საც­მლის ქვეშ და მის გა­რე­შეც, გა­რუ­ჯუ­ლი და გა­რუჯ­ვის გა­რე­შეც.
მაგ­რამ კა­ნი შე­იძ­ლე­ბა გა­სივ­დეს, გაჩ­ნდეს მუ­წუ­კე­ბი და ჩირ­ქგრო­ვე­ბი, და­ბერ­დეს, მას­ზე გაჩ­ნდეს მე­ჭე­ჭე­ბი და ახალ­წარ­მო­ნაქ­მნე­ბი, ეგ­ზე­მის­გან გაჩ­ნდეს ქა­ვი­ლი.
თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ გა­და­არ­ჩი­ნოთ თქვე­ნი კა­ნი. რა უნ­და გა­ა­კე­თოთ?
_ ახ­ლად­გა­ჩე­ნი­ლი მუ­წუ­კის რამ­დე­ნი­მე წუ­თი­ა­ნი გა­ყინ­ვა არ მის­ცემს მას გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას.
_ ხუთ წუთ­ში ელექ­რო­დე­ნი მო­გიწ­ვავთ მე­ჭეჭს.

დაწვრილებით


ქერ­ტლი: რო­გორ ვებ­რძო­ლოთ?

ქერ­ტლი: რო­გორ ვებ­რძო­ლოთ?სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლამ იცის, რა არის ქერ­ტლი. ქერ­ტლი სკალ­პის კა­ნის მკვდა­რი უჯ­რე­დე­ბის აქერ­ცვლის უფ­რო ინ­ტენ­სი­უ­რი ფორ­მაა. ჩვე­უ­ლებ­რივ, სკალ­პი მკვდარ უჯ­რე­დებს იცი­ლებს 28 დღე­ში ერ­თხელ. რო­დე­საც კა­ნის აქერ­ცვლა ხდე­ბა 4-5 დღე­ში ერ­თხელ, ეს უკ­ვე პრობ­ლე­მაა. თა­ნაც ქერ­ტლის ზო­მაც დი­დია. თუ ბევ­რი ქერ­ტლი გაქვთ, ეს შეძ­ლე­ბა იყოს სე­ბო­რე­ის, ან ფსო­რი­ა­ზის, ერთ-ერ­თი ფორ­მა. მი­მარ­თეთ დერ­მა­ტო­ლოგს ის გან­საზ­ღვრავს, რა არის ქერ­ტლის მი­ზე­ზი. თუ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ქერ­ტლის გაქვთ, მის შე­სამ­ცი­რებ­ლად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ შემ­დე­გი რჩე­ვე­ბი.
გა­იმ­შრა­ლეთ თმა. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი აზ­რის მი­უ­ხე­და­ვად, ქერ­ტლი ცხი­მი­ან სკალ­პზე ჩნდე­ბა. ქერ­ტლის თეთ­რი ნა­წი­ლა­კე­ბი ამ­შვე­ნებს თქვენს შავ სპი­ტერს ეს სკალ­პის კა­ნის მშრა­ლი კი არა, ცხი­მი­ა­ნი ნა­წი­ლა­კე­ბია. ,,ძა­ლი­ან ხში­რად ადა­მი­ა­ნე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ ქერ­ტლი კა­ნის სიმ­შრა­ლე­ზე მი­უ­თი­თებს, ამ­ბობს ნიუ ორ­ლე­ა­ნე­ლი დერ­მა­ტო­ლო­გი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი პატ­რი­ცია ფე­რი­სი. ამი­ტომ მა­შინ­ვე იწ­ყე­ბენ სხვა­დას­ხვა კრე­მე­ბის და ნამ­ნა­მა­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შე­ზელ­ვას~. პირ­ვე­ლი, რაც უნ­და გა­ა­კე­თოთ, გა­და­დეთ ეს ზე­თო­ვა­ნი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი.

დაწვრილებით


ცხიმიანი თმები: როგორ მოვიქცეთ?

ცხიმიანი თმები: როგორ მოვიქცეთ?თუ ცხი­მი­ა­ნი თმა გაქვთ, ეს ალ­ბათ უკ­ვე შე­ამ­ჩნი­ეთ. ამის მი­ზე­ზი თა­ვის კა­ნის ცხი­მო­ვა­ნი ჯირ­კვლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბულ აქ­ტი­ვო­ბა­შია. არ ინერ­ვი­უ­ლოთ. არ­სე­ბობს ამ პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის ბევ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა თქვენს ცხი­მი­ან თმას ბზინ­ვა­რე­ბას და­უბ­რუ­ნებს.
გახ­სე­ნით წყლის ონ­კა­ნი. ეს მარ­ტი­ვი და ძა­ლი­ან ეფექ­ტუ­რი მე­თო­დია. თმა სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ და­ი­ბა­ნეთ ორ­ჯერ დღე­შიც კი. თქვე­ნი მი­ზა­ნია, რომ თმა და სკალ­პი სუფ­თა და უც­ხი­მო გახ­დეს. თუ ათ­წუ­თი­ა­ნი თა­ვის და­ბა­ნის შემ­დეგ ამ მი­ზანს მი­აღ­წი­ეთ, დრო ტყუ­ი­ლად არ და­გი­კარ­გავთ.
შე­არ­ჩი­ეთ შე­სა­ფე­რი­სი შამ­პუ­ნი. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ცხი­მი­ა­ნი თმის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი შამ­პუ­ნი. შამ­პუ­ნის მოქ­მე­დე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბა გა­იზ­რდე­ბა, თუ შამ­პუნს შე­ი­ზელთ თავ­ში და 5 წუ­თით გა­ი­ჩე­რებთ. ეს საკ­მა­რი­სია ცხი­მის გა­სა­ზა­ვებ­ლად. თუ თმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით საქ­მე მარ­თლა ცუ­დად გაქვთ, ეს პრო­ცე­დუ­რა კი­დევ ერ­თხელ გა­ი­მე­ო­რეთ. არ გა­მო­ი­ყე­ნოთ კონ­დი­ცი­ო­ნე­რე­ბი, რო­მე­ლიც ზეთს შე­ი­ცავს.
თმა­ზე ლი­მო­ნის წვე­ნი გა­და­ივ­ლეთ. თმა ფა­ფუ­კი გახ­დე­ბა და ცხი­მიც მოს­ცილ­დე­ბა, თუ წყალ­ში გა­ზა­ვე­ბულ ლი­მო­ნის წვენს და­და­ივ­ლებთ. ორ ლიტრ წყალ­ზე ორი ლი­მო­ნის წვე­ნი დაგ­ჭირ­დე­ბათ. თუ ლი­მო­ნი არ გაქვთ, შე­გიძ­ლი­ათ ერ­თი გრე­იფ­რუ­ტის წვე­ნი გა­მო­ი­ყე­ნოთ. თმა კარ­გად და­ი­ბა­ნეთ შამ­პუ­ნით და გა­და­ივ­ლეთ ლი­მო­ნი­ა­ნი წყა­ლი.

დაწვრილებით


თმე­ბი

თმე­ბიადა­მი­ა­ნის თავ­ზე სა­შუ­ა­ლოდ 100 000 თმის ღე­რია, რო­მე­ლიც თვე­ში 12 მმ-ით იზ­რდე­ბა. ზრდის პრო­ცეს­ში თმა სამ სტა­დი­ას გა­დის. პირ­ვე­ლი სტა­დია ოთ­ხი­დან ხუთ წლამ­დე გრძელ­დე­ბა ეს ზრდის სტა­დი­აა. ნე­ბის­მი­ერ დროს თმე­ბის 85-90% სწო­რედ ამ სტა­დი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბა. ამას მოყ­ვე­ბა მოკ­ლე გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ო­დი (მე­ო­რე სტა­დია). თმის ღე­რე­ბის 10-15% ის­ვე­ნებს (მე­სა­მე სტა­დია) ორი-სა­მი თვე, ამის შემ­დეგ ეს თმა ცვი­ვა. თმის ცვე­ნამ არ უნ­და შე­გაშ­ფო­თოთ. ადა­მი­ა­ნი ყო­ველ­დღე კარ­გავს თმას. დერ­მა­ტო­ლო­გი­ის პრო­ფე­სო­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი დუგ­ლას ალ­გე­კი ამ­ბობს, რომ დღე­ში ასი ღე­რი თმის ცვე­ნა ნორ­მა­ლუ­რია.
თუ სა­ში­ნე­ლე­ბა­თა ფილ­მე­ბის ყუ­რე­ბა გიყ­ვართ, შე­იძ­ლე­ბა რო­დეს­მე იგ­რძნოთ, რო­გორ მოძ­რა­ო­ბენ თმე­ბი. ერ­თა­დერ­თი ად­გი­ლი, სა­დაც ამის შეგ­რძნე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ, მა­თი ზრდის ად­გი­ლი სკალ­პია. და­ნარ­ჩე­ნი თმა, მი­სი სი­ლა­მა­ზის მი­უ­ხე­და­ვად, უბ­რა­ლოდ მკვდა­რია. ,,ამი­ტომ რა შამ­პუ­ნი და კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი არ უნ­და გა­მო­ი­ყე­ნოთ, ეს თმის მხო­ლოდ გა­რეგ­ნულ სა­ხე­ზე მოქ­მე­დებს, თმის­თვის კი მთა­ვა­რია რა ხდე­ბა სკალ­პში", ამ­ბობს რი­ჩარდ სტე­ი­ნი, მან­ჰე­ტე­ნის კოს­მე­ტი­კუ­რი კლი­ნი­კის სპე­ცი­ა­ლის­ტი. სტე­ი­ნი თმას მცე­ნა­რეს ადა­რებს. თუ მი­წას (სკალპს) უვ­ლით, თქვე­ნი მცე­ნა­რეც (თმა) კარ­გად გა­იზ­რდე­ბა. და­მა­ჯე­რებ­ლად ჟღერს, ხომ ასეა?
ამი­ტომ კით­ხვა შემ­დეგ­ნა­ი­რად უნ­და დას­ვათ: რა უნ­და მო­ვი­მოქ­მე­დო, რომ მოკ­ლე დრო­ში თმა უკე­თე­სი გახ­დეს?

დაწვრილებით